نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121112

چکیده

پیش‌زمینه: عفونت محل جراحی جدی‌ترین عارضه در بیماران جراحی شده و دومین علت شایع عفونت‌های بیمارستانی در بیماران بستری می‌باشد. وضعیت تغذیه بیمار یکی از عوامل خطر عفونت محل جراحی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح آلبومین خون و کم‌خونی (آنمی) قبل از عمل با ایجاد عفونت محل جراحی در بیماران با شکستگی باز ساق می‌باشد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده‌نگر، ۵۶ بیمار با شکستگی باز ساق در یک مرکز درمانی مشهد بررسی شدند. از بیماران در بدو پذیرش، آزمایش‌های پروتئین توتال، آلبومین و هموگلوبین خون و نیز اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک به‌عمل آمد. تمامی بیماران به مدت یک سال پس از عمل  پیگیری شدند و ابتلا به عفونت محل جراحی ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل شدند.یافته‌ها: در پیگیری های پس از عمل، ۱۹بیمار (۳۳/۹%) مبتلا به عفونت محل جراحی شدند. ضریب عوامل خطر سه متغیر کم خونی ۱/۸۳ (۰/۰۳۲=p < /em>)، هیپوآلبومینمی ۲/۳۵  (۰/۰۱۸=p < /em>) و نوع شکستگی ۳/۵۳  (۰/۰۰۲=p < /em>) به دست آمد و بین هر سه متغیر با بروز عفونت زخم محل جراحی در بیماران رابطه معنی‌داری وجود داشت.نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر متغیرهای هیپوآلبومینمی و کم‌خونی قبل از عمل باعث افزایش بروز عفونت محل جراحی در بیماران شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Serum Albumin and Anemia in Surgical Site Infection in Open Fractures of Tibia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Peivandi, MD
  • Zahra Mostafavian, MD
  • Mohsen Nemati, MD
  • Morteza Balmeh, MD

چکیده [English]

Background: Surgical wound infection is the most serious complication after surgical treatment and the second most common etiology in nosocomial infection. Nutritional status of the patients is one of the risk factors for surgical site infection (SSI). This study aims at investigating the relationship between the serum albumin level and pre-operative anemia with surgical site infection in patients with open tibial fracture.Methods: In a prospective study, 56 patients with open tibia fractures were studied in a teaching hospital in Mashhad-Iran. At the time of admission, serum albumin level, hemoglobin, and anthropometric values were measured. Surgical site infection during a one-year follow-up was recorded. The results were analyzed using statistical tests.Results: Nineteen patients (%33.9) were complicated by infection. The odd ration was 1.83 (p < /em>=.032) for anemia, 2.35 (p < /em>= .018) for hypoalbuminemia and 3.53 (p < /em>=.002) for type of open fracture.Conclusion: This study showed that SSI is a problem of great significance in orthopaedic tibia open fracture surgeries. It also showed that hypoalbuminemia and anemia before surgery resulted in a higher SSI occurrence in the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albumins
  • Anemia
  • Infection