مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، در مورد مسائل اخلاقی مرتبط با نشر و پژوهش و نحوه برخورد با آنها تابع قوانین و دستورالعمل های کمیته اخلاق نشر (COPE) می باشد. ژورنال همچنین در این موارد راهکارهای ارائه شده در  Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ارائه شده توسط کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE) را لحاظ خواهد نمود. (http://www.icmje.org/#privacy).

 هرگونه اعتراض به تصمیم هیئت تحریریه در خصوص قبول یا رد مقالات، قابل ارائه به سردبیر مجله می باشد که حسب مورد بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

http://publicationethics.org

 

انتشار و تألیف

مراجع بایستی بصورت عددی و به ترتیب و منطبق با شیوه وانکوور در متن مقاله ذکر گردند. تعداد مراجع در مقالات اصیل پژوهش نبایستی از 40 عدد تجاوز نماید. این تعداد در مقالات کوتاه و گزارش موارد به ترتیب 15و10 عدد می باشد. جهت مراجعی که بیش از 3 نویسنده دارند، نام 3 نفر اول را ذکر نموده و بدنبال آن کلمه et.al ذکر گردد.

در صفحه عنوان جمله ای که نشان دهنده چگونگی حمایت مالی از طرح پژوهشی مورد نظر بوده است را ذکر نمائید.

مؤلفین مجاز نیستند متون چاپ شده در منابع دیگر را بصورت کلمه به کلمه به متن مقاله خود اضافه نمایند.

مؤلفین باید متنی را امضاء نمایند که در آن اذعان کنند، مقاله مربوط حاصل یک کار اصیل پژوهشی است و قبلاً در ژورنال دیگری به چاپ نرسیده و در حال بررسی در ژورنال دیگری نیز نمی باشد( چه بصورت چاپی یا بصورت الکترونیکی). یک پژوهش نبایستی در بیش از یک ژورنال به چاپ برسد.

                     

مسئولیت های مؤلفین

مؤلفین بایستی بصورت فعال در روند داوری همکاری کرده و به سؤالات ایجاد شده توسط داوران پاسخگو باشد. کلیه مؤلفین بایستی همکاری مؤثری در کلیه جنبه های تحقیق و نگارش مقاله داشته باشند، به گونه ای که شرایط استاندارد مؤلف بودن را دارا باشند.

مؤلفین بایستی اذعان کنند که کلیه داده های مقاله دارای صحت و واقعی هستند.

کپی رایت: اگر مقاله ای حاوی عکس ها یا متونی است که قبلاً در جایی به چاپ رسیده، مسئولیت مؤلف است که اجازه کپی رایت را از دارنده کپی رایت اخذ نماید. مؤلف موظف است که نامه اصلی اخذ اجازه را اخذ و به ژورنال ارائه نماید.

 

داوری/ مسئولیت داوران

قضاوت داوران در مورد محتوای مقالت بایستی عینی باشد. داوران نبایستی هیچ گونه تضاد منافعی در مورد تحقیق انجام شده، نویسندگان مقالات یا حمایت کنندگان مالی تحقیق داشته باشند.

محتوای مقالات داوری شده بایستی کاملاً محرمانه انگاشته شود.

داوران در مورد قبول یا رد مقاله به سردبیر مشاوره می دهند. لکن تصمیم گیری نهایی در مورد قبول یا رد مقاله به عهده سردبیر می باشد.

داوران بایستی نظرات سازنده در مورد مقاله ارائه نمایند که منجر به افزایش کیفیت مقاله چاپ شده گردد.

 

 مسئولیت های دبیران مجله

سردبیر مسئولیت کامل و اختیار تام در قبول یا رد مقالات ژورنال دارد.

سردبیر نبایستی تضاد منافعی نسبت به مقالاتی که می پذیرد یا رد می کند، داشته باشد.

زمانی که در مقاله پذیرفته شده ای خطایی یافت شود، برحسب مورد سردبیر نسبت به چاپ اصلاحیه یا بازپس گیری چاپ مقاله اقدام می نماید.

در مراحل داوری هویت داوران توسط سردبیر محرمانه انگاشته خواهد شد.

 

مسائل مرتبط با اخلاق نشر

ژورنال IJOS در امور مربوط به اخلاق نشر پایبند به قواعد و مقررات کمیته اخلاق نشر (COPE) می باشد و در موارد پیش آمده آن قواعد و فلوچارت ها را دنبال خواهد نمود.

کلیه بیماران و شرکت کنندگان در یک پژوهش بایستی کاملاً از اهداف پژوهش و هرگونه عوارض احتمالی داروها و مداخلات آگاه گردند.

رضایت آگاهانه کتبی می بایستی از شرکت کنندگان یا قیم های قانونی آنها اخذ گردد.

ژورنال از هرگونه تداخل منافع اقتصادی که منجر به صدمه به استانداردهای اخلاقی یا علمی شود، پیشگیری خواهد کرد.

سردبیر مجله همواره با چاپ اصلاحیه یا بازپس گیری مقالات در راستای تصحیح دانش منتشر شده از طریق مجله اقدام خواهد نمود.

سرقت ادبی:

استفاده از متون چاپ شده در منابع دیگر بدون ذکر صاحب منبع مجاز نمی باشد. محتوای کلیه مقالات چاپ شده بایستی پژوهش اصیل خود نویسندگان باشد و نبایستی از متون دیگر سرقت ادبی- علمی صورت پذیرفته باشد. فلوچارت و راهنماهای (COPE) در برخورد با هرگونه مورد سرقت ادبی- علمی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

جعل/ دستکاری داده ها:

دستکاری داده ها به معنای حذف یا تغییر در داده ها یا پروسه پژوهش است. به گونه ای که نتایج تحقیق با آنچه که واقعیت دارد متفاوت باشد. جعل داده ها به معنای ساختن داده ها یا نتایج و گزارش آنها بصورت داده های واقعی می باشد. هر دو این موارد غیر اخلاقی بوده و به طور جدی استحکام پژوهش را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابر مقالات بایستی براساس داده های اصیل نوشته شوند و استفاده از هر داده غیرواقعی یا دستکاری شده اکیداً ممنوع است.

دستکاری در تصاویر:

IJOS نویسندگان را ترغیب می نماید که عکس های اصلی را جهت ژورنال ارسال نمایند. تمام عکس های دیجیتال جهت تعیین دستکاری غیرمناسب توسط ژورنال بررسی خواهند شد. هیچ جنبه ای از تصاویر نبایستی حذف، جابجا و یا به گونه ای نمایش داده شوند که با واقعیت تطابق نداشته باشند. تنظیم کنتراست، روشنایی یا رنگ تصاویر تا زمانی که در کل عکس مورد نظر اعمال شوند و منجر به تغییر در اطلاعات واقعی عکس نگردند، قابل قبول می باشد. در صورت نیاز و در موارد مشکوک ژورنال حق درخواست عکس های اصلی را جهت مقایسه با عکس های ارسالی توسط نویسندگان جهت خود محفوظ می دارد.

                      

 حقوق انسانی و حیوانی:

 مطالعاتی که در آنها انسانها یا حیوانها مورد مطالعه قرار می گیرند بایستی کاملاً منطبق با بیانیه هلسینکی باشند.

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

 

رضایت آگاهانه:

    تمامی بیماران و شرکت کنندگان در یک مطالعه بایستی بطور کامل در مورد اهداف مطالعه و هرگونه عوارض محتمل داروها و مداخلات پژوهشی آگاهانه گردند. رضایت آگاهانه مکتوب از شرکت کنندگان یا اولیا قانونی آنها جهت کلیه مطالعات اینگونه ضروری می باشد. ژورنال حق خود را جهت درخواست مدارک مربوطه محفوظ می دارد. مقالاتی که مطالعات مربوط به آنها نیازمند اخذ رضایت آگاهانه بوده است در قسمت" موارد و روشها" بایستی به اخذ مدارک مربوط اشاره نمایند.

   

شرایط تألیف:

    براساس Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and  Publication of Scholarly Work in Medical Journals  منتشر شده توسط کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE) فردی می تواند بعنوان مولف یک مقاله پزشکی در نظر گرفته شود که شرایط چهارگانه ذیل را بطور همزمان دارا باشد:

    مشارکت اساسی در ایده پردازی یا طراحی مطالعه یا جمع آ؛وری داده ها یا آنالیز داده ها و یا تفسیر آنالیز مربوطه؛ و

     نوشتن دست نوشته اولیه مقاله یا انجام بازبینی اساسی مقاله به گونه ای محتوای علمی مقاله بهبود یابد؛ و

    تأیید نسخه نهایی مقاله ای که قرار است به دفتر ژورنال ارسال گردد؛ و

    قبول مسئولیت و پاسخگویی در مورد کلیه جنبه های پژوهش و نگارش مقاله به گونه ای که کلیه سؤالات مربوط به صحت و دقت هرکدام از قسمت های مقاله به روشنی قابل پاسخگویی باشد.

 

تضاد منافع:

    مجله جراحی استخوان و مفاصل تقاضا دارد که کلیه نویسندگان و داوران مقالات مجله هرگونه تضاد منافع احتمالی (مالی، سیاسی، آکادمیک) را که می تواند به طور بالقوه بر قضاوت آنها تأثیرگذار باشد، عنوان نمایند. از نویسندگان همچنین تقاضا می شود که فرم مربوط به تضاد منافع موجود بر وب سایت http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf را پر نموده و همراه مقاله به دفتر مجله ارسال نمایند.

   

سرقت ادبی:

    نویسندگان مقالات مجاز نیستند مطالب منتشر شده در ژورنال ها یا منابع دیگر را بصورت عینی کپی نموده و در مقاله ی خود درج نمایند. در برخورد با این گونه موارد ژورنال از راهنماها و دستورالعمل های مربوطه منتشر شده توسط COPE استفاده خواهد نمود.

    جعل/دستکاری داده ها:

    دستکاری داده ها به معنای حذف یا تغییر دادن داده و نتایج یک مطالعه است، به گونه ای که نتایج تحقیق نتوانند بصورت واقعی و صحیح نشان دهنده پژوهش انجام شده باشد. جعل داده ها به معنای ساختن داده یا نتایج و گزارش آن ها در مقاله است. هر دو این موارد کاملاً غیر اخلاقی است و قوام پژوهش های پزشکی را بصورت جدی تهدید می کند. بنابراین مقالات ارسالی به مجله بایستی براساس داده های واقعی بوده و استفاده از داده های جعلی یا دستکاری شده کاملاً ممنوع می باشد. در برخورد با موارد احتمالی جعل یا دستکاری داده ژورنال از راهنماها و دستورالعمل های COPE پیروی خواهد کرد. از پژوهشگرانی که کارآزمایی های بالینی تصادفی شده انجام می دهند، خواسته می شود که داده های خود را در دسترس داشته باشد. حق درخواست داده های خام در صورت نیاز توسط ژورنال محفوظ می باشد.

    انتشار تکراری یا مضاعف

    این نشریه در مواجهه با موارد انتشار تکراری یا مضاعف (مورد مشکوک به انتشار تکراری در یک مقاله ی ثبت شده یا انتشار یافته در دفتر مجله) از فلوچارت های ارائه شده توسط COPE تبعیت می کند.

    دستکاری در عکس های ارسالی:

    مجله جراحی استخوان و مفاصل از نویسندگان درخواست می کند که عکس های اصلی را به همراه مقالات ثبت شده خود ارسال نمایند. کلیه عکس های دیجیتال مقالات پذیرفته شده در ژورنال جهت بررسی دستکاری غیر اصولی بررسی خواهند شد. هیچ جنبه ای از عکس های ارسالی نبایستی به صورت غیرطبیعی حذف شده، جابجا شده یا دستکاری شده باشند. تنظیم روشنایی کنتراست و رنگ های مربوطه در صورتی قابل قبول است که در کل عکس مربوطه اعمال گردد و منجر به تغییر حقایق موجود در عکس نگردند. مجله حق درخواست داده های خام جهت تطابق با عکس های مشکوک را جهت خود محفوظ می دارد.

        

کپی رایت:

    در مقالاتی که حاوی عکس ها یا متونی هستند که قبلاً در منابع دیگر به چاپ رسیده اند، مسئولیت نویسنده است که اجازه رسمی باز نشر مواد مربوط را از دارنده حق تألیف اولیه اخذ نمایند. نویسندگان موظف هستند که مدارک مربوط به اخذ اجازه نامه را همراه سایر مدارک به دفتر ژورنال ارسال نمایند.

    سیاست باز پس گیری مقالات منتشر شده:

    مجله جراحی استخوان و مفاصل در مواردی که نیاز است که مقالات قبلاً منتشر شده در ژورنال از وب سایت مجله برداشته شوند از راهنما و دستورالعمل COPE پیروی می نمایند.

 

استقلال سردبیری:

هرچند که مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از لحاظ مالی از طریق انجمن ارتوپدی ایران حمایت می گردد، لکن این مسئله ناقض استقلال سردبیر در تصمیم گیری بهینه جهت قبول یا رد مقالات نمی باشد. سردبیر مقالات ارسالی را براساس اهمیت، نوآوری، اعتبار و قرابت به اهداف مجله بررسی می کند. سیاست سردبیری ما براساس قواعد شناخته شده استقلال سردبیر منبعث از قوانین انجمن جهانی سردبیران مجلات پزشکی (WAME) می باشد.

http://wame.org/editorial-independence