نحوه تهیه مقاله:

 • برگه رویه (Cover letter) بایستی حاوی منطق انجام مطالعه و انتخاب ژورنال جراحی مفاصل و استخوان باشد.بعلاوه بایستی ذکر گردد که در طی بررسی مقاله در دفتر ژورنال و داوری های مربوط نویسندگان مقاله را به ژورنال دیگری ارسال نخواهند کرد. در صورتیکه نویسندگان قسمتی از نتایج بدست آمده در پژوهش را در منابع دیگری به چاپ رسانده اند، بایستی در این نامه به آن ها اشاره گردد.
 • صفحه عنوان (Title Page) مقاله بایستی حاوی 1) عنوان مقاله؛ 2)نام نویسندگان؛ 3) نام دانشگاه محل انجام پژوهش؛ 4)عنوان کوتاه شده؛ و 5) آدرس کامل پستی، تلفن/ دورنگار، و پست الکترونیکی نویسنده طرف مکاتبه باشد. این صفحه شماره گذاری نشود.
 • جداول مربوط به "آنچه می دانستیم" و "یافته های جدید" بایستی حداکثر حاوی 50 کلمه باشند که دانش فعلی در حیطه مقوله مورد مطالعه را عنوان نماید (براساس مطالعات قبلی) و یافته های جدیدی که مطالعه نویسنده به علم رایج اضافه خواهد کرد.
 • خلاصه مقاله جهت مقالات اصلی بایستی بصورت ساختاردار باشد که حاوی زمینه مطالعه/ روشها/  یافته ها/ و نتیجه گیری باشد. خلاصه مقاله نبایستی از 250 کلمه بیشتر باشد. این صفحه را بعنوان صفحه اول شماره گذاری نمایید. سایر انواع مطالعات بایستی حاوی خلاصه مقاله غیرساختاردار ولی دارای اطلاعات ضروری در مورد مقاله باشند. در تهیه خلاصه مقالات مروری یک خلاصه مقاله ساختاردار حاوی خلاصه مختصری از نکات کلیدی هر مقاله بایستی ذکر گردد. ترجیحاً اختصارات نبایستی در خلاصه مقاله ذکر گردند.
 • کلمات کلیدی جهت امور مربوط به نمایه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، هر مقاله بایستی حاوی 5-3 کلمه کلیدی انتخاب شده از [Medical Subject Headings (MeSH)] باشند.

http://www.nlm.nih.gov/mesh/

 • مقدمه بایستی شامل یک زمینه کوتاه از مطالعات قبلی و شکاف های موجود در علم رایج باشد و همچنین بایستی اهداف مطالعه یا مشاهده را ذکر نماید.
 • روش ها بایستی با وضوح کافی روش انجام مطالعه که به کسب داده های مربوطه منجر شده را ذکر کند. لطفاً اطمینان یابید که این قسمت حاوی کلیه اطلاعات مرتبط (شامل شرایط ورود و خروج، نحوه انتخاب بیماران و غیره) باشد. این قسمت می تواند خود به زیر مجموعه های گوناگون تقسیم گردد. درمورد روش های استاندارد ذکر مرجع مربوطه کفایت می کند و نیاز به تکرار مجدد آن ها نمی باشد. جهت گزارش کارآزمائیهای بالینی نویسندگان بایستی طبق دستورالعمل CONSORT عمل نمایند (http://www.consort-statement .org) کار آزمایشهای بالینی بایستی در یکی از مراکز ثبت کارآزمائیهای بالینی مورد تأیید WHO ثبت شده باشند. کارآزمائیهای بالینی انجام شده در ایران بایستی الزاماً در مرکز ثبت کارآزمائیهای بالینی وزارت بهداشت به آدرس www.irct.ir ثبت شده باشند.
 • سایر دستورالعمل های گزارش انواع مختلف مطالعات از جمله STROBE, STARD و PRISMA و غیره به نویسندگان در ارائه هرچه بهتر مقالات نوشته شده کمک خواهند کرد. وب سایت EQUATOR در این زمینه می تواند کمک کننده باشد. (www.equator_network.org)
 • نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز آماری داده ها و نسخه مربوطه بایستی در قسمت روش ها ذکر گردد.
 • یافته ها بایستی به ترتیب تقدم در متن، جداول و عکس ها ارائه گردند. یافته ها را براساس اهمیت آن ها ارائه نمایید. یافته ها بایستی الزاماً منبعث از نتایج خود پژوهش باشند.
 • جداول و عکس ها بایستی به ترتیبی که در متن ارائه می شوند، بوسیله اعداد مورد ارجاع قرار گیرند. جداول بایستی ساده باشند و نبایستی اطلاعات موجود در متن را تکرار نمایند. عکس ها در صورتی بایستی ارائه گردند که بتواند اطلاعات تکمیلی به مقاله اضافه نمایند. جهت عکس های رادیوگرافی، اسکن ها و عکس های پاتولوژی یا فتومیکروگراف ها. لطفاً عکس های با کیفیت بالا با فرمت JPEG یا  Bitmapارسال نمایید. توضیحات نوشتاری مربوط به هر عکس (legend) بایستی در یک صفحه جداگانه و حاوی توضیحاتی در مورد scale باشد و همچنین روش های رنگ آمیزی در مورد فتومیکروگراف ها ذکر گردد. در مورد عکس های پاتولوژی و رادیولوژی با ارائه فلاش های مناسب  مناطق مورد توجه در عکس ها بایستی مشخص گردند.
 • بحث بایستی یافته های مقاله را با سایر یافته های موجود در سایر مقالات و منابع مرتبط به چالش بکشد. بحث بایستی یافته های جدید و جنبه های مهم بدست آمده از پژوهش را در تقابل با سایر شواهد موجود تحلیل نماید. همچنین دلایل یافتن نتایج مربوطه بایستی تا حد امکان بررسی و بحث گردد. محدودیت های مطالعه و همچنین کاربردهای یافته های بدست آمده بایستی در این قسمت ذکر گردد.
 • نتیجه گیری بایستی شامل نتایج نهایی و توصیه هایی باشد که پژوهشگران قصد اطلاع رسانی در مورد آن ها را دارند. چنین نتایج و توصیه ها بایستی منبعث از یافته های همان مطالعه باشد و نتایج حاصل از سایر مطالعات نبایستی در این قسمت ذکر گردد.
 • موارد تکمیلی مانند کلیپ های ویدئویی، پرسشنامه و غیره می توانند در نسخه بر خط مجله انتشار یابند.
 • هرگونه حمایت و همکاری فنی، مالی و کلی که منجر به حصول شرایط تألیف نگردد، بایستی در قسمت تقدیر و تشکر ذکر گردد.  
 • مراجع بایستی براساس ترتیب ارائه در متن بصورت عددی و پشت سرهم و براساس روش مرجع نویسی وانکور ذکر گردند. تعداد مراجع نبایستی بیش از 40 عدد جهت مقالات اصیل پژوهشی، 15 عدد جهت گزارش های کوتاه و 10 عدد جهت گزارش های موردی باشد. جهت مراجعی که بیش از 3 نویسنده دارند، نام 3 نویسنده اول را ذکر نمایید و بدنبال آن از عبارت “et al” استفاده نمایند. جهت نحوه ارجاع دهی به انواع مختلف مراجع لطفاً به شیوه نامه کتابخانه ملی آمریکا به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

    لیست ذکر شده ذیل حاوی مثال هایی جهت انواع مختلف ارجاع دهی به مقالات و منابع گوناگون می باشد.

 Journal Article:

• Gaydess A, Duysen E, Li Y, Gilman V, Kabanov A, Lockridge O, et al. Visualization of exogenous delivery of nanoformulated butyrylcholinesterase to the central nervous system. Chem Biol Interact. 2010;187:295-8. doi: 10.1016/j.cbi.2010.01.005. PubMed PMID: 20060815; PubMed Central PMCID: PMC2998607.

•     Javan S, Tabesh M. Action of carbon dioxide on pulmonary vasoconstriction. J Appl Physiol. In press 2005

 Complete Book:

• Guyton AC: Textbook of Medical Physiology. 8th ed. Philadelphia, PA, Saunders, 1996.

Chapter in Book:

• Young VR. The role of skeletal muscle in the regulation of protein metabolism. In Munro HN, editor: Mammalian protein metabolism. Vol 4. San Diego; Academic; 1970. p. 585-674.

 

 • مراجع بایستی بصورت عددی و به ترتیب و منطبق با شیوه وانکوور در متن مقاله ذکر گردند. تعداد مراجع در مقالات اصیل پژوهش نبایستی از 40 عدد تجاوز نماید. این تعداد در مقالات کوتاه و گزارش موارد به ترتیب 15و10 عدد می باشد. جهت مراجعی که بیش از 3 نویسنده دارند، نام 3 نفر اول را ذکر نموده و بدنبال آن کلمه et.al ذکر گردد.
 • در صفحه عنوان جمله ای که نشان دهنده چگونگی حمایت مالی از طرح پژوهشی مورد نظر بوده است را ذکر نمائید.
 • مؤلفین مجاز نیستند متون چاپ شده در منابع دیگر را بصورت کلمه به کلمه به متن مقاله خود اضافه نمایند.
 • مؤلفین باید متنی را امضاء نمایند که در آن اذعان کنند، مقاله مربوط حاصل یک کار اصیل پژوهشی است و قبلاً در ژورنال دیگری به چاپ نرسیده و در حال بررسی در ژورنال دیگری نیز نمی باشد( چه بصورت چاپی یا بصورت الکترونیکی). یک پژوهش نبایستی در بیش از یک ژورنال به چاپ برسد.

تصحیح اشتباهات:

در صورت چاپ سهوی مطالب اشتباه در مقالات قبلی چاپ شده در ژورنال، تصحیح مربوطه در نسخه های بعدی ژورنال به چاپ خواهد رسید.

مجله از ارائه نظرات و انتقادات به مقالات چاپ شده استقبال می نماید و حسب مورد پیگیری های مناسب را انجام می دهد. چنین پیگیری هایی در صورت لزوم می تواند به چاپ اصلاحیه و یا حتی حذف مقاله چاپ شده منجر گردد.

 

ضروریات جهت انواع مختلف مقالات

مقالات اصیل پژوهشی:

بایستی شامل یک خلاصه مقاله ساختاردار، 5-3 کلمه کلیدی، مقدمه، مواد (بیماران) و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت نیاز) و قسمت مراجع باشد. حداکثر 4 جدول و 4 عکس قابل قبول می باشد. طول مقاله نبایستی از 3500 کلمه تجاوز نماید. (به استثنای مراجع، خلاصه مقاله، عکس ها و جداول). 40-15 مرجع جهت چنین مقاله ای کافی می باشد.

 

کارآزمائیهای بالینی:

فرمت این مقالات شبیه مقالات اصیل می باشد اما دیاگرام کانسورت (consort)  بعنوان یک عکس بایستی به مقاله اضافه گردد. کارآزمائیهای بالینی تصادفی شده بایستی در یکی از مراکز ثبت کارآزمائیهای بالینی تأیید شده توسط WHO ثبت شده باشد. کارآزمائیهای بالینی تصادفی شده انجام شده در ایران بایستی الزاماً در مرکز ثبت کارآزمائیهای بالینی تصادفی شده وزارت بهداشت به آدرس www.irct.ir ثبت شده باشد.

 

گزارش کوتاه:

بایستی شامل خلاصه مقاله غیرساختاردار، 5-3 کلمه کلیدی، مقدمه، مواد (بیماران) و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت نیاز) و قسمت مراجع باشد. حداکثر 2 جدول و عکس قابل قبول می باشد. تعداد کلمات نبایستی از 2000 کلمه تجاوز کند و 15-10 مرجع کافی است.

 

گزارش موردی:

بایستی حاوی خلاصه مقاله غیرساختاردار، 5-3 کلمه کلیدی، مقدمه، ارائه مورد، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت نیاز) و قسمت مراجع باشد. حداکثر یک جدول و 3عکس قابل قبول است. 10-5 مرجع جهت این گونه مقالات کافی است. گزارش های مورد بایستی به همراه عکس های مربوطه جهت ارائه سند مربوط به یافته ها باشد. رضایت آگاهانه از بیمارانی که بیماری آن ها گزارش می گردد، بایستی حتماً اخذ شده باشد. ژورنال حق درخواست ارسال این گونه رضایت های آگاهانه را محفوظ می دارد.

 

مقالات مروری:

مرور نقلی-  بایستی دارای حداقل 60 مرجع باشد. خلاصه مقاله غیرساختار باشد و تعداد کلمات از 4500 کلمه تجاوز نکند. این گونه مفالات بایستی به طور اساسی دانش موجود در حیطه مربوطه را نقد و تحلیل نمایند.

 

مرور نظام مند:

مرور نظام مند هر دو نوع مطالعات کارآزمائیهای بالینی و مطالعات مشاهده ای توسط ژورنال پذیرفته می شود. نحوه گزارش دهی مرورهای نظام مند کارآزمائیهای بالینی بایستی براساس راهنمای PRISMA و در مورد مطالعات مشاهده ای بایستی برطبق راهنمای MOOSE باشد. حدود 40 مرجع جهت این گونه مقالات کافی است و خلاصه مقاله بایستی ساختاردار باشد.

 

نامه به سردبیر:

تعداد کلمات بایستی کمتر از 750 کلمه باشند. نامه هایی که در پاسخ به مقالات چاپ شده قبلی در ژورنال ارسال می گردند، بایستی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از چاپ مقاله قبلی به دفتر ژورنال ارسال گردد. این گونه نامه ها نیز توسط داوران هم تراز بررسی می گردند و حداکثر تا 5 مرجع کافی است.

 

فتوکلینیک:

عکس هایی که شامل نکته پزشکی برجسته ای می باشند نیز توسط ژورنال پذیرفته می شود. این گونه مقالات بایستی حاوی 2-1 عکس با کیفیت بالا و توصیفی از آنچه که در عکس دیده می شود، باشند. حداکثر کلمات 500 کلمه و حداکثر تا 5 مرجع قابل استفاده خواهد بود.