قابل توجه مخاطبان، نویسندگان و داوران محترم مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران؛

به منظور ارتقا خدمات، ثبت دقیقتر مقلات ارسالی به مجله، ثبت کامل و دقیق سابقه مقاله و انجام کلیه فرایندهای مربوط به دریافت، ارسال به داوری و ثبت نظرات داوران، نشریه علمی جراحی استخوان و مفاصل ایران اقدام به استفاده از سامانه جدید نشریات نموده است.