نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 گروه آموزشی ارتز و پروتز دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی

3 گروه آموزش آمار زیستی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

10.22034/ijos.2024.419854.1075

چکیده

مقدمه: بیماری استئوآرتریت به علت دردی که ایجاد می کند اغلب سبب ناتوانی می شود و کیفیت زندگی فرد را متاثر می سازد. بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر ارتز مچ پا-پایی با و بدون لبه خارجی بر درد، عملکرد و جا به جایی مرکز فشار در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو است.
روش کار : روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. این مطالعه بر روی 13 بیمار مبتلا به استئوآرتریت داخلی زانو در محدوده سنی 40 تا 75 سال به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه وومک تکمیل شد و با کمک دستگاه صفحه نیرو کیستلر میزان جا به جایی مرکز فشار درصفحه داخلی-خارجی در سه وضعیت پا برهنه، ارتز مچ پا-پایی با لبه خارجی و ارتز مچ پا-پایی بدون لبه خارجی ثبت شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این منظور از آزمون تی زوجی و مدل سازی استفاده شد.
نتایج: 13 بیمار شرکت کننده در این مطالعه در سه وضعیت مورد بررسی قرار گرفتند و درد بیماران در وضعیت استفاده از ارتز با لبه خارجی کاهش قابل ملاحظه ای داشت (p=0.006)، عملکرد بیماران در وضعیت استفاده از ارتز با لبه خارجی بهتر بود (p=0.003) ولی جا به جایی مرکز فشار در حالت استفاده از ارتز بدون لبه کاهش قابل ملاحظه ای داشت (0.03p=).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از ارتز با لبه خارجی در بهبود میزان درد و عملکرد موثر بود ولی استفاده از ارتز بدون لبه منجر به کاهش جا به جایی مرکز فشار در صفحه داخلی-خارجی شد. بنابراین احتمالا باعث کاهش میزان گشتاور اداکشن زانو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Comparison Immediate Effect of Hinged Ankle-Foot-Orthosis with and without Lateral Wedge on Pain, Function and Displacement of the Center of Pressure in Frontal Plane in patients with Medial Compartment Knee Osteoarthritis.

نویسندگان [English]

  • Ziba Alizadeh 1
  • roshanak baghaei roudsary 2
  • akbar bighlarian 3

1 No

2 University of Rehabilitation Sciences and Social Health Orthotics and prosthetics group

3 University of Rehabilitation Sciences and Social Health Biostatistics group

چکیده [English]

Introduction: Knee osteoarthritis often causes disability due to the pain it causes and affects a person's quality of life.The purpose of this study is to investigate the effect of ankle-foot-orthosis with and without lateral wedge on pain, function and displacement of the center of pressure in patients with the medial compartment knee osteoarthritis.
Methodology: The research method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design. This study was conducted on  patients with medial compartment knee osteoarthritis in the age range of  to  years as available sampling. Demographic information and Womac questionnaire were completed and the displacement of the center of pressure in the internal-external plane was recorded by the Kistler force plate device, in three situations: bare feet, ankle-foot orthosis with lateral wedge and ankle-foot orthosis without lateral wedge. The obtained data were analyzed using SPSS software. Shapiro-Wilk test was used to check the conformity of distribution of quantitative variables with normal distribution. According to the normality (p>0.05), variance analysis tests, multiple comparisons and generalized linear models were used for data analysis.
Results:  patients participating in this study were examined in three situations, and the pain of the patients in the state of using the orthosis with the lateral wedge was significantly reduced (p=), the function of the patients was better in the state of using the orthosis with the lateral wedge. (p=), but the displacement of the center of pressure in the case of using the orthosis without wedge had a significant decrease (p=).
Conclusion: the use of an orthosis with an lateral wedge was effective in improving pain and function, but the use of an orthosis without an wedge led to a reduction in the displacement of the center of pressure in the internal-external plane. Therefore, it will probably reduce the knee adduction moment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ankle-foot orthosis
  • external edge
  • displacement of pressure center
  • pain
  • function
  • knee osteoarthritis