نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران. آدرس پست

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سپیدان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، فارس، ایران

4 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان. ایران

10.22034/ijos.2024.414241.1068

چکیده

پیش‌زمینه: تمایل برای انجام فعالیت بدنی در اوایل نوجوانی کمتر می‌شود، لذا فعالیت‌‍ بدنی سازمان یافته در مدرسه نقش اساسی را در ارتقای سلامت و رشد جسمانی مناسب دانش‌آموزان ایفا می‌کند.
هدف : بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات کلیستنیکس بر ثبات مرکزی، قدرت عضلانی، تعادل و حس عمقی نوجوانان پسر بود.
روش‌ها: 40 دانش آموز پسر 15 تا 18 ساله شهر زواره از بین داوطلبان به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات کلیستنیکس (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته، هفته‌ای سه روز و به مدت 60 دقیقه تمرینات کلیستنیکس را انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی تعادل ایستا، ثبات مرکزی، قدرت عضلانی و حس عمقی آزمودنی‌‌ها به ترتیب با استفاده از آزمون‌ تعادل استوک، تست مک‌گیل، آزمون پرس سینه، پارویی و پرس پا و خطای بازسازی زاویه 45 درجه فلکشن تنه اندازه‌گیری شدند. یافته‌ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد، انجام هشت هفته تمرینات کلیستنیکس تاثیر معنی‌داری در افزایش تعادل ایستا (0001/0>p)، حس عمقی تنه (0001/0>p)، ثبات مرکزی در حالت خم کردن تنه (05/0>p) و قدرت عضلات در آزمون پارویی و پرس پا (05/0>p) داشته است.
نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پس از انجام یک دوره 8 هفته‌ای تمرینات کلیستنیکس، حس عمقی، ثبات مرکزی در حالت خم شدن، قدرت عضلانی و تعادل ایستا در نوجوانان بهبود یافته، لذا این نوع تمرینات می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب شیوه تمرینی در مدارس استفاده گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of calisthenics training on core stability, muscle strength, static balance and trunk proprioception in adolescent boys

نویسندگان [English]

  • Amin Doolabi Telkabadi 1
  • Somayeh Momeni 2
  • Farzaneh Movaseghi 3
  • zahra hemati farsani 4

1 MSc, Department of Physical Education& Sport Sciences, Payame Noor University , Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Physical Education& Sport Sciences, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

3 . Department of Physical Education & Sport Sciences, Sepidan Branch,Islamic Azad University, Sepidan, Iran

4 Assistant professor, Department of Sport Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.

چکیده [English]

Introduction& Purpose: Physical activity decreases at the beginning of adolescence, so organized physical activity at school plays an essential role in promoting the health and proper physical development of students. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of calisthenics training on core stability, muscle strength, static balance and trunk proprioception of male teenagers. Methods: In this semi-experimental study with a pre-test-post-test design, 40 male high school students aged 15 to 18 in Zavareh city were selected as a sample and randomly divided into two groups: calisthenics training (n=20) and control (n=20). The experimental group received calisthenics training for eight weeks, three times per week, for 60 minutes each session. Before and after the eight-weeks training, static balance, core stability, muscle strength and trunk proprioception were measured using the Stroke balance test, McGill test, chest press, leg press, rowing and error rate of the trunk reconstruction angle at 45° respectively. Results: The results of the independent t- test showed that eight weeks of calisthenics training increased the amount of static balance (p<0.0001), trunk proprioception (p<0.0001), core stability in trunk flexion (p<0.0001), and muscle strength in the rowing and leg press test (p<0.05) significantly.
Conclusion: Overall, the findings from the present study suggest that following an 8-week participation in calisthenics training, trunk proprioception, core stability in flexion, muscle strength and static balance improved in teenagers, therefore, this type of exercises can be used along with other types of exercises or as a suitable alternative in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calisthenics training
  • core stability
  • muscle strength
  • static balance
  • proprioception