نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت جراحی ارتوپدی ، دپارتمان ارتوپدی ، بیمارستان شهید باهنر ، دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

2 دانشیار جراحی ارتوپدی ، دپارتمان ارتوپدی ، بیمارستان شهید باهنر ، دانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

3 استادیار جراحی ارتوپدی ،دپارتمان ارتوپدی ، بیمارستان شهید مدنی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی البرز ، کرج ، ایران

4 رزیدنت جراحی ارتوپدی.دپارتمان ارتوپدی.بیمارستان شهید مدنی کرج.دانشگاه علوم پزشکی البرز

10.22034/ijos.2024.340851.1023

چکیده

مقدمه: پای پرانتزی نوعی تغیر شکل و دفورمیتی زانو است که در این دفورمیتی محور مکانیکی معمولا به سمت قسمت مدیال مفصل زانو جا به جا می‌شود. و دفورمیتی اندام تحتانی بیمار به شکل کمان در می آید. یکی از بهترین تکنیک‌ها برای اصلاح پای پرانتزی، استئوتومی فوقانی تیبیا (HTO ) است که این روش می‌تواند برخی از شاخص‌ها مانند اسلوپ خلفی تیبیا (PTS ) و شاخص اینسال-سالواتی (ISI ) را تغیر دهد.
مواد و روش کار: مطالعه ما یک مطالعه مقطعی بود که بر روی بیماران مبتلا به پای پرانتزی قبل و بعد از برش مرحله ای استئوتومی فوقانی تیبیا انجام شد. روش بررسی اسلوپ خلفی تیبیا به این صورت بود که قبل و بعد از عمل تیبیا فوقانی به روش Step Cut- MCL sparing ، یک عکس رادیوگرافی ساده در نمای جانبی واقعی (True lateral) از زانوی بیماران مبتلا به پای پرانتزی گرفته شد.سپس زوایا مورد بررسی قرار میگرفت سطح معناداری P Value <0.05 در نظر گرفته شد.
نتایج: در این مطالعه 21 بیمار شامل 11 مرد و 10 زن شرکت داده شدند. میانگین سنی و انحراف معیار بیماران 36.19 ± 10.17 سال بود، میانگین زاویه PTS قبل از عمل 11.48 ± 1.94 و بعد از عمل 11.48 ± 2.15 درجه بود.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر میانگین زاویه PTS بعد از HTO مقداری افزایش یافته است ولی این افزایش، تفاوت آماری معنا‌داری را بین زن و مرد نشان نداده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که این افزایش میانگین زاویه PTS با سن و شاخص توده بدنی (BMI ) ارتباط معنا‌داری ندارد. در مطالعه حاضر شاخص ISI قبل و بعد از درمان تفاوت معناداری را نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of posterior tibial slope in high tibia osteotomy by MCL sparing method in patients with braced foot

نویسندگان [English]

  • soroosh naghdi 1
  • mahmud karimi mobarake 2
  • amirreza sadeghifar 2
  • mohamad sheibani 3
  • salman azarsina 3
  • peyman mohammadhosseiniazar 4

1 Resident of Professor of Orthopedic Surgery, Department of Orthopedics, Shahid Bahonar Hospital, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Associate Professor of Orthopedic Surgery, Department of Orthopedics, Shahid Bahonar Hospital, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Associate Professor of Orthopedic Surgery, Department of Orthopedics, Shahid Madani Hospital, School of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

4 resident of orthopaedic department ,shahid madani hospital,alborz university of medical science

چکیده [English]

Introduction:
Genu varum is a type of knee deformity. In this deformity lower limb mechanical axis, moves inward to the knee centre. In genu varum mechanical axis usually lies through the medial of the knee joint. In this deformity, the patient's lower limbs become bow shape. One of the best techniques for genu varum correction is high tibial osteotomy that this procedure can change some index include posterior tibial slope (PTS), and insall-salvati index (ISI).
Method:
Our study was a cross-sectional study performed on patients with genu varum before and after a step cut of the high tibia osteotomy. The method of examining the posterior tibia slope was that before and after the high tibia osteotomy by Step Cut-MCL sparing method, a simple radiographic image in true lateral view (True lateral) was taken from the knee of patients. The significance level of P Value <0.05 was considered.
Result:
In this study 21 patients ( 11 male and 10 female ) were enrolled. Mean age was 36.19 ± 10.17 year-old. Mean PTS pre operation was 11.48 ± 1.94 degrees and post operation was 11.48 ± 2.15 degrees.
Conclusion:
In our study, PTS increased after HTO that this increase was not statistically significant difference between men and women. In addition, we showed that this increase did not have significant relationship with age and BMI. In the present study, Insall-Salvati index showed no significant difference before and after the treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTO
  • MCL sparing
  • PTS
  • Genu varum