نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل، بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

10.22034/ijos.2024.422953.1076

چکیده

کیفوزمادرزادی نوعی دفورمیتی ستون فقرات است که درنتیجه اختلال در ساخته‌شدن قسمت قدامی مهره‌ها در صفحهٔ ساژیتال در مراحل اولیه جنینی ایجادمی شود. اطلاعات مربوط به یافته های دموگرافیک و آنومالیهای همراه در این بیماران بر اساس هر منطقه و کشور میتواند در اتخاذ روش های درمانی مناسب تر در آن جامعه کمک کننده باشد.
روش کار
این مطالعه یک نوع مطالعه مقطعی گذشته‌نگر است که بر روی ۱۰۸ بیمار انجام‌شده است. در این مطالعه معیارهای دموگرافیک و رادیولوژیک در بیمارانی که به علت کایفوز مادرزادی در این بیمارستان جراحی‌شده بودند از قبیل سن، جنس،BMI، وجود آنومالی‌های قلبی، آنومالی‌های دستگاه ادراری تناسلی، آنومالی‌های نخاعی، تیپ کیفوز و زاویه Cobbs قبل و بعد از جراحی در پرونده بیماران جمع‌آوری وبررسی و تحلیل شد.
یافته ها
از بین این بیماران ۷۴ نفر در تیپ ۱ کایفوز مادرزادی قرار گرفتند، ۲۱ نفر در تیپ ۲ و ۱۳ نفر در تیپ ۳ قرار گرفتند که شامل ۶۹ بیمار زن (۶۳.۹%) و ۳۹ بیمار (۳۶.۱%) مرد بود. میانگین سنی بیماران در زمان بررسی و بروز علائم 6.5 سال و میانگین سنی در زمان انجام عمل جراحی، 16.5 بود. آنومالی قلبی در ۳۸ بیمار، آنومالی دستگاه ادراری تناسلی در ۱۴ بیمار و آنومالی نخاعی در ۳۹ بیمار وجود داشت.ابتلا به آنومالی قلبی با تیپ کیفوز مادرزادی ارتباط معنی‌دار آماری داشت؛ به این صورت که ابتلا به آنومالی قلبی در تیپ یک به‌طور معنی‌داری از دو تیپ دیگر بیشتر بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل‌شده فراوانی تیپ یک بیشتر از بقیه موارد است که با مطالعات قبلی همسو است. میانگین سنی بیماران در زمان عمل جراحی، در تیپ سه کیفوز مادرزادی به‌طور معنی‌داری از دو تیپ دیگر کمتر بود که می‌تواند با سرعت پیشرفت بالای آن مرتبط باشد. آنومالی نخاعی، قلبی و دستگاه ادراری تناسلی به ترتیب فراوان‌ترین آنومالی‌های مشاهده‌شده در بیماران بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Demographic Findings and Associated Anomalies in Patients with Congenital Kyphosis

نویسندگان [English]

  • mohammadreza chehrassan
  • Mohammadreza Shakeri
  • Farshad Nikouei

Shafa Orthopedic Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Congenital kyphosis is a spinal deformity resulting from disruption in the formation of the anterior part of the vertebrae on the sagittal plane during early fetal development. Understanding demographic trends and associated anomalies in affected individuals within specific regions and countries is pivotal for tailoring more suitable treatment approaches within these patients.
Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted on 108 patients referred to Shafa Yahyaian Hospital in Tehran between 2010 and 2019. Demographic and radiological criteria were assessed in all patients who underwent surgery for congenital kyphosis at this hospital. Parameters such as age, gender, BMI, presence of cardiac, urogenital system, and spinal anomalies, kyphosis type, as well as Cobb's angle before and after surgery, were gathered, reviewed, and analyzed from patients' records.
Results: Of the cohort, 74 patients were categorized as congenital kyphosis type 1, 21 as type 2, and 13 as type 3, encompassing 69 female (63.9%) and 39 male patients (36.1%). The mean age at the time of examination and symptom onset was 6.5 years, while the mean age at the time of surgery was 16.5 years. Notably, 38 patients exhibited a cardiac anomaly, 14 had genitourinary system anomalies, and 39 presented with spinal anomalies. A statistically significant correlation existed between the presence of a cardiac anomaly and the type of congenital kyphosis, with type one exhibiting a markedly higher incidence of cardiac anomalies compared to the other two types.
Conclusion: The findings revealed a higher frequency of type 1 congenital kyphosis. Moreover, patients with type 3 congenital kyphosis underwent surgery at a significantly younger age than those with the other two types, potentially attributed to its higher progression rate. Spinal cord, cardiac, and genitourinary tract anomalies were respectively observed as the most prevalent anomalies among the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kyphosis
  • Demographic
  • Congenital Abnormalities