نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/ijos.2023.381023.1053

چکیده

چکیده
هدف: درد پس از جراحی آرتروپلاستی هیپ، THA (Total hip arthroplasty) بر توانبخشی و کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. اگرچه گاباپنتین به طور گسترده برای کنترل درد استفاده شده، اما اثربخشی آن در آرتروپلاستی هیپ مورد بحث است. مطالعة حاضـر بـا هـدف مـرور سیسـتماتیک مطالعـات انجـام شـده در زمینة تأثیر گاباپنتین بر درد پس از آرتروپلاستی هیپ انجـام شـد.
روش: در ایـن مطالعـه بـه منظور دستیابی به مقالات مرتبط، جستجوی سیستماتیک بدون محدودیت زمانی در سه پایگاه داده MEDLINE PsycINFO، و Embase، از طریق OVID با استفاده از کلیدواژه‌های گاباپنتین، درد و آرتروپلاستی هیپ، انجام شد. برای ارزیابی کیفیت مقـالات، از ابزار Cochrane Collaboration  اسـتفاده شـد.
یافتهها: از بیـن ۳۰ مقالـه یافـت شـده، در نهایـت ۵ مطالعـه (بـا حجـم نمونة ۷۲۸ نفـر) برای بررسی سیستماتیک انتخاب شدند. در این پژوهش‌ها از گاباپنتین ۶۰۰ میلی‌گرم در ۳ مطالعه و گاباپنتین ۱۲۰۰ میلی‌گرم در ۲ مطالعه استفاده شده بود. نتایج این مطالعات نشان داد گاباپنتین تأثیر معناداری بر درد و کاهش میزان مصرف مورفین پس از آرتروپلاستی هیپ ندارد. در این مطالعات مصرف گاباپنتین با عوارضی از جمله راش، تهوع، سردرد، استفراغ و خارش همراه بود.
نتیجه‌گیری: پس از آرتروپلاستی هیپ، استفاده از گاباپنتین بر درد و کاهش میزان مصرف مورفین تأثیری ندارد. مطالعات کارآزمایی بالینی با حجم نمونه بزرگتر و دوره پیگیری طولانی‌تر مورد نیاز است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Gabapentin for Postoperative Pain Management Following Total Hip Arthroplasty: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Emad Kouhestani
  • Reza Minaei
  • Farshad Safdari
  • Muntadhar Alshohaib

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Postoperative pain following total hip arthroplasty (THA) impacts patients' rehabilitation and quality of life. Although gabapentin has been widely used for pain control, its effectiveness in hip arthroplasty is not well established. The aim of our systematic review is to evaluate the effect of gabapentin on postoperative pain after THA.
Methods: A systematic search was conducted in three databases: MEDLINE, PsycINFO, and Embase, through OVID, using the keywords gabapentin, pain, and hip arthroplasty, with no restrictions on language or publication date. To evaluate the quality of the articles, the Cochrane Collaboration tool was used.
Results: Five studies, including 728 patients, were included in our systematic review. Gabapentin 600 mg was used in three and 1200 mg in two studies. The results of these studies showed that gabapentin had no significant effect on pain or morphine consumption after THA. Besides, gabapentin use was associated with side effects such as rash, nausea, headache, vomiting, and pruritus.
Conclusion: Gabapentin does not decrease pain or morphine consumption after THA. However, future studies with a larger sample size and longer follow-up period are required.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total hip arthroplasty
  • Gabapentin
  • Postoperative pain
  • Systematic review