نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک، اراک، ایران.

10.22034/ijos.2023.380924.1052

چکیده

پیش‌زمینه: تمرین مداوم با شدت متوسط، MICT (Moderate intensity continuous training)، به عنوان یک تمرین مؤثر بر متابولیسم استخوان گزارش شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی روی تمرینات تناوبی با شدت بالا، HIIT (high-intensity interval training)، متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسة اثرات ۸ هفته تمرین HIIT و MICT بر تراکم استخوان در موش‌های صحرایی میانسال بود.
مواد و روش‌ها: ۳۰ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار (۱۶هفته‌ای) به طور تصادفی در سه گروه کنترل، MICT و HIIT قرار گرفتند. هر دو گروه، 5 جلسه تمرین روی نوارِگردان (treadmill) را به مدت 8 هفته تکمیل کردند. در این برنامه از گروه HIIT خواسته شد تا 10 جلسه دویدن با سرعت 35 تا 47 متر در دقیقه را با ریکاوری فعال 2 دقیقه‌ای انجام دهند و گروه MICT، 10 تا 45 دقیقه دویدن مداوم با سرعت 15تا 20 متر در دقیقه را انجام دادند. ترکیب بدنی و تراکم استخوان BMD (Bone mineral density)، قبل و پس از مداخله از طریق جذب‌سنجی دوگانه اشعه ایکس، DEXA (Dual Xray absorptiometry)، اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: پس از 8 هفته مداخله، BMD کل بدن و استخوان ران به طور معنی‌دار در دو گروه افزایش یافت (05/0≥p)، هر چند تغییر مشاهده شده در گروه تمرین HIIT بیشتر بود(05/0≥p). بعلاوه، در مورد BMD مهرة کمری بین هر سه گروه بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0≤p).
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان داد که یک دورة تمرین HIIT و MICT می‌تواند تراکم استخوان را در موش‌های صحرایی میانسال بهبود بخشد و در مقایسه با MICT، HIIT مزایای بیشتری بر تراکم استخوان به همراه داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of High-Intensity Interval Training and Moderate-Intensity Continuous Training on Bone Mineral Density in Rat

نویسندگان [English]

  • Abbas Saremi
  • Mohammad Parastesh
  • Ahmad Mahdavi

Arak University, Arak, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Background: Moderate intensity continuous training (MICT) has been reported as an effective exercise on bone metabolism. However, very few studies have focused on high-intensity interval training (HIIT). The aim of this study was to investigate and compare the effects of HIIT and MICT training on bone density in middle-aged rats.
Methods: 30 male Wistar rats (16 weeks old) were randomly divided into three groups: control, MICT and HIIT. Both test groups completed 8 weeks (5 sessions per week) of treadmill training in which the HIIT group performed 10 sessions of running at a speed of 35-47 m/min with a 2-minute active recovery, and the HIIT group ran continuously for 10-45 minutes at a speed of 15-20 meters per minute. The body composition and bone mineral density in the whole body were evaluated through Dual Xray absorptiometry (DXA) at the beginning and after the intervention. The data was analyzed using SPSS software and one-way analysis of variance and Tukey's post hoc tests.
Results: After 8 weeks of intervention, BMD of the whole body and femur increased significantly in both groups (p0≥0.05), although the observed change was greater in the HIIT group (p≥0.05). In addition, in the case of BMD of the lumbar vertebra, no significant difference was observed between all three groups after the intervention (p≤0.05).
Conclusion: These findings show that a period of HIIT and MICT training can improve bone density in middle-aged rats and compared to MICT, HIIT had more benefits on bone density.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wistar rat
  • Osteoporosis
  • Running
  • Bone mineral density