نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

10.22034/ijos.2023.354950.1035

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسة «تزریق کورتون» و «تزریق کورتون با کاربرد پای کراستینگ (pie - crusting)» برای درمان التهاب فاشیای پلانتار (plantar fasciitis) بیماران مبتلا به درد پاشنه انجام شده است.
روش اجرا: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده است. جامعة پژوهش شامل بیماران با درد پاشنه پا است که در طول سال‌های 1398 تا 1399 به بیمارستان باهنر شهر کرمان مراجعه کرده‌اند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه «تزریق کورتون» و «تزریق کورتون به همراه روش خراش دادن فاشیا» قرار گرفتند. در هفته‌های سوم، ششم، دوازدهم و بیست و چهارم بیماران ویزیت شدند. در هر نوبت، شدت درد و نمرة درد پاشنة پا، بر اساس مقیاس نمره‌بندی انجمن ارتوپدی پا و مچ پای آمریکا AOFAS (American orthopaedic foot & ankle society) تعیین شد. داده‌های این مطالعه با نسخه 24نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 89 بیمار شامل 46 بیمار زن و مرد در گروه تزریق کورتیکواستروئید و 43 بیمار زن و مرد در گروه تزریق کورتیکواستروئید با کاربرد پای کراستینگ قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه از نظر متغیرهای سن، جنسیت و شاخص تودة بدنی مشابه بودند. دو گروه مداخله از نظر مقیاس آنالوگ دیداری درد، فقط در هفته 24 اختلاف آماری معناداری نشان دادند. در مقایسة AOFAS، در ویزیت‌های مختلف اختلاف آماری معناداری بین دو گروه گزارش شد. 
نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق استفاده از درمان تلفیقی تزریق کورتون و جراحی غیرتهاجمی پای کراستینگ را تأیید و به عنوان یک تکنیک به‌روز و کاربردی و بدون عوارض معرفی می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Corticosteroid versus Steroid plus percutaneous Needle Release of Plantar Fascia in Fasciitis Heel Pain (A Comparative Study)

نویسندگان [English]

  • shahab Ilka,
  • Alireza baghyari
  • Afshin Ahmadzadeh Heshmati

Bahonar Hospital, School of Medicine, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to compare corticosteroid injection and corticosteroid injection with needle release (Pie-crusting) method in the treatment of plantar fasciitis in patients with heel pain.
Methods: The present study is a randomized clinical trial. The study population included patients with heel pain who had referred to a teaching center with plantar fasciitis for treatment during the years 2020-2019. The patients were randomly divided into two groups: corticosteroid injection and corticosteroid injection plus Pie-crusting method. The patients were visited again in the third (T1), sixth (T2), twelfth (T3) and twenty-fourth (T4) weeks post treatment, and the severity of pain and ankle and foot score (AOFAS) were determined at each visit. The data of this study were analyzed with SPSSv.24 software.
Results: 89 patients (46 in steroid injection group and 43 in "pie-crusting" group) were examined. Patients in the two groups were similar in terms of age, sex and body mass index. The two groups showed a significant difference in terms of VAS of pain only in the T4. The AOFAS in the T2 (p=0.039), in the T3 (p>0.001), in the T4 (p>0.001) statistically significant differences were reported. Comparing the angle of inclination of the calcaneus, there was no statistically significant difference between the two groups in the T4.
Conclusion: The results of this research showed good results in use of combination of corticosteroid therapy and "pie-crusting surgery" for plantar fasciitis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plantar Fasciitis
  • Pain
  • Heel
  • Surgery