نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، بخش آموزشی قلب و عروق، دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

10.22034/ijos.2022.355855.1036

چکیده

مقدمه: ترومبوز ورید عمقی (DVT) یکی از عوارض شایع و مهم ناشی از انجام عمل جراحی نخاعی، به ویژه جراحی‌های توراکولومبار است. این مطالعه با هدف بررسی میزان بروز ترومبوز ورید عمقی پس از انجام عمل جراحی توراکولومبار، با استفاده از سونوگرافی داپلر صورت گرفت.
روش: یک مطالعه گروهی آینده نگر بر روی 51 بیمار که از بهمن 1399تا آبان 1400، تحت عمل جراحی نخاع و توراکولومبار قرار گرفته بودند، انجام شد. همة بیماران از نظر DVT یک روز قبل، و همچنین یک ماه بعد از عمل ، توسط سونوگرافی داپلر، تحت بررسی قرار گرفتند. تمامی نمونه‌های مورد بررسی، از جوراب الاستیک استفاده کردند و استفاده از هپارین با وزن مولکولی کم (LMWH) پس از عمل جراحی تجویز شد. این تجویز به مدت 2 هفته ادامه یافت.
نتایج: 1/45 درصد از بیماران زن و 9/54 درصد مرد بودند. میانگین سنی آنها 35 سال بود. میانگین سنی کلی آنها بین 36/39±42/14سال بود. میانگین شاخص توده بدنی آنها، 76/3±08/25 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی‌های قبل از عمل، هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود DVT (ترومبوز وریدهای عمقی) وجود نداشت. با توجه به نتایج حاصل از بررسی توسط تکنیک سونوگرافی داپلر، میزان بروز DVT، یک ماه پس از جراحی 92/3 درصد بود. هیچ شواهدی مبنی بر ترومبوز بالینی در بیماران یافت نشد.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که هیچ گونه شواهدی مبنی بر بروز DVT قبل از جراحی وجود نداشته است، در حالی که میزان بروز DVT در بیمارانی که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند، 9/3 بود. از آنجایی که DVT می‌تواند کشنده باشد، باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deep Venous Thrombosis of Lower Limb after Thoracolumbar Surgery: (A Prospective Cohort Study)

نویسندگان [English]

  • Najmoddin Asadian 1
  • Seyed Mani Mahdavi 2
  • Marjan Hajahmadi 3

1 Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Assistant professor, Department of Orthopaedics, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Heart and Vascular Training Department, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Spinal cord surgery, particularly thoracolumbar surgery, is associated with deep vein thrombosis (DVT). Therefore, this study aimed to evaluate the incidence rate of deep vein thrombosis after thoracolumbar surgery using Doppler sonography.
Methods: This prospective cohort study was conducted on 51 patients with spinal cord and thoracolumbar surgeries from January 2021 to October 2021. All the patients were evaluated for DVT by Doppler sonography one day before and one month after surgery. The elastic stockings were worn by all the cases, and low molecular weight Heparin (LMWH) was started after surgery and continued for two weeks.
Results: According to preoperative results, no evidence of DVT was present. Based on Doppler sonography results, the incidence rate of DVT was 3.92% one month after surgery. Clinical thrombosis was not detected in any of the patients.
Conclusion: According to the results, the DVT incidence rate was 3.9% in patients with Thoracolumbar Surgery. Prophylaxis needs to be seriously considered because DVT is a life-threatening issue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep venous thrombosis
  • Spine
  • Spinal cord
  • Operative surgical procedures