نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک، پردیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مکانیک، پردیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/ijos.2022.334772.1020

چکیده

مقدمه: مطالعة تأثیر پارامترهای گوناگون ساختارهای متخلخل تیتانیومی بر روی رشد داخلی استخوان و ادغام بافت ایمپلنت و استخوان در سال‌های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. تحقیقات نشان داده است ایمپلنت‌های متخلخل طراحی شده با ساختار کمینه سطح متناوب TPMS (triply periodic minimal surface) و ساخته شده به روش پرینت سه‌ بعدی، به طور قابل توجهی تأثیرگذاری بیشتری بر سلول‌های استخوانی و استحکام مکانیکی به نسبت ایمپلنت‌های رایج دارند. در این پژوهش تأثیر سایز تخلخل ایمپلنت‌های متخلخل تیتانیومی با طرح تخلخل جایروید (Gyroid) در نفوذ استخوان و ادغام با بافت ایمپلنت مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش‌ها: سه ایمپلنت تیتانیومی متخلخل دیسک شکل با طرح «تخلخل حلقوی چندوجهی» در اندازه تخلخل 400، 500 و 600 میکرومتر طراحی شد. همة نمونه‌ها به وسیله پرینت سه‌بعدی و با تکنیک SLM (Selective Laser Melting) و از جنس تیتانیوم آلیاژی گرید مدیکال (Ti6Al4V) ساخته شدند. جهت مطالعه حیوانی، از موش صحرایی نر، نژاد ویستار با وزن 350 تا 450 گرم استفاده شد. بررسی رشد و ترمیم استخوان به وسیله ایجاد ضایعه در استخوان کالواریا و جایگذاری ایمپلنت‌های ساخته شده در داخل ضایعه، انجام شد. پس از دوازده هفته، نمونه‌های حیوانی قربانی شدند، پوست از استخوان کالواریا برداشته شد و ایمپلنت‌های جایگذاری‌شده به منظور ارزیابی هیستولوژیک خارج شدند.
نتایج: ساختار متخلخل حلقوی چندوجهی نسبت سطح به حجم بالایی داشته و تخلخل‌ها دارای اتصال داخلی بوده‌اند که موجب چسبندگی سلولی و رشد و نفوذ استخوان می‌شود. نتایج نشان داد رشد داخلی استخوان به طور قابل‌توجهی در سایز تخلخل 400 میکرومتر نسبت به سایر گروه‌های مورد آزمایش بیشتر بوده و نفوذ استخوان به داخل ساختار مشهود بود. هم‌چنین‌، رگزایی در سایز تخلخل 600 میکرومتر مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج، تأثیر مثبت تخلخل در ایمپلنت‌های تیتانیومی بر تشویق استخوان به رشد داخلی و نفوذ استخوان به داخل تخلخل را تایید کرد. در ایمپلنت متخلخل تیتانیومی با ساختار حلقوی چندوجهی، سایز تخلخل 400 میکرومتر برای تمایز و تکثیر سلول‌های استخوانی مناسب بود و موجب ادغام بافت ایمپلنت و استخوان شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Pore Size in 3D-Printed Porous Titanium Implant on Osseo-Integration: (An in Vivo Study)

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Moradkhani 1
  • Morad Karimpour 2
  • S Mahmoud Taheri 3

1 School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant professor, School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor, School of Engineering Science, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Porous titanium structures have recently gained considerable popularity among researchers in studies examining bone ingrowth and osseointegration. Porous implants fabricated using triply periodic minimal surface design (TPMS) and designed through 3D printing techniques exhibited remarkable mechanical strength and cell viability compared to conventional implants. This study aimed to evaluate the effect of pore size of titanium implants with gyroid structure.
Methods: This study was conducted on Adult male Wistar rats weighing 350 and 450 g for the animal study by the calvarial defect model to investigate bone regeneration. Three disk-shaped implants were designed using a gyroid structure with pore sizes of 400, 500, and 600 micrometers. All implants were made by additive manufacturing (Selective Laser Melting) using Ti6Al4V medical-grade powder. Animals were sacrificed after 12 weeks, the skin was removed from the calvaria, and the implants were removed for histological examination.
Results: Gyroid structures had a high surface-to-volume ratio and pore connectivity, facilitating cell adhesion and ossification. A significant amount of bone ingrowth was observed in the 400 mm group, so that bone penetrated into pores significantly more than in the other groups. However, the vascularization was more pronounced in the 600 μm group than in the other groups.
Conclusion: According to the results, there was a positive effect of porosity in titanium implants in encouraging bone ingrowth. The porosity size of 400 μm was more suitable for the differentiation and proliferation of bone cells and thus the osseointegration in porous titanium implants with gyroid structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osseointegration
  • Bone Regeneration
  • Titanium
  • Prostheses and Implants
  • Bone-Implant Interface