نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 پزشک عمومی، گروه ارتوپدی، بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

10.22034/ijos.2022.347234.1028

چکیده

مقدمه: با توجه به مزایا و معایب عمل جراحی آزادسازی دوطرفة همزمان تونل کارپ، CTR (Carpal Tunnel Release) و کم بودن رهنمودهای بالینی مربوط به تصمیم‌گیری جراحان راجع به این نوع عمل، این مطالعه طراحی شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی طولی طراحی شد و 60 بیمار مبتلا به CTS (Carpal Tunnel Syndrome) دوطرفه که کاندید جراحی بودند به صورت سرشماری و بر اساس معیارهای ورود و خروج از جامعة آماری مربوطه وارد مطالعه شدند. 30 بیمارکه تمایل به انجام عمل CTR دوطرفه همزمان و 30بیمار که تمایل به انجام عمل CTR یکطرفه داشتند، توسط یک جراح استخوان متخصص در جراحی دست عمل شدند. پرسشنامة ADL_IADL (Activity of daily living - Instrumental activity of daily living) بیماران، قبل از عمل، 3 روز بعد از عمل و 14 روز بعد از عمل تکمیل شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پرسشنامه ADL_IADL، نمرة میزان وابستگی نمونه‌ها قبل از جراحی، 3 روز بعد از عمل و 2 هفته بعد از عمل، بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس چک لیست ارزیابی رضایتمندی از نتایج عمل در انجام کارهای روزمره زندگی، 95% بیماران از نتیجه عمل خود خیلی راضی یا تا حدی راضی و 5% نه راضی و نه ناراضی بودند.
نتیجه‌گیری: توانایی در انجام کارهای روزمرة زندگی به ویژه در رعایت بهداشت شخصی، در بیمارانی که تحت عمل دوطرفة همزمان قرار گرفته بودند، در3 روز بعد از عمل، اختلاف قابل توجهی با بیمارانی که تحت عمل یکطرفه قرار گرفته بودند نداشت و اکثر بیمارانی که تحت عمل دوطرفه قرار گرفته بودند از انجام این نوع عمل رضایت داشتند. این مطالعه در نهایت در افراد مبتلا به CTS دوطرفه، عمل CTR دوطرفة همزمان را پیشنهاد می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Simultaneous with Staged Carpal Tunnel Syndrome Surgery

نویسندگان [English]

  • Mehran razavipour 1
  • salman ghaffari 1
  • ali sina 2

1 Associate professor, Department of Orthopedics, Sari School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.

2 Medical doctor, Department of Orthopedics, Sari School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

Background: There are advantages and disadvantages for bilateral simultaneous carpal tunnel release (CTR) surgery and also lack of clinical guidelines about this type of surgery. This study aimed to compare the activity level and level of satisfaction post surgery among people who have undergone unilateral and bilateral simultaneous release surgery.
Methods: This longitudinal descriptive study was conducted on 60 patients with bilateral CTS, who were candidates for surgery based on the inclusion and exclusion criteria of the relevant statistical population. A total of 30 patients who wanted to perform bilateral simultaneous CTR surgeries and 30 patients who wanted to perform unilateral CTR surgery were operated by an orthopaedic specialist. The ADL-IADL questionnaire was completed before the surgery, three and 14 days after the surgery.
Results: The ADL-IADL questionnaire showed no significant difference between the two groups in the dependency score of the samples before surgery, three and 14 days after surgery. In the checklist used to evaluate the satisfaction of the results of the surgery in daily life tasks, 95% of patients expressed high or moderate satisfaction with their surgery, while only 5% expressed neither satisfaction nor dissatisfaction.
Conclusion: According to the results, the ability to perform daily life tasks, especially in observing personal hygiene in patients, who underwent bilateral simultaneous surgery three days after the surgery, did not significantly differ from those who underwent unilateral surgery. Most of the patients who underwent bilateral surgery were satisfied with this type of surgery. Finally, in this study, bilateral simultaneous CTR was suggested for people with bilateral CTS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carpal tunnel syndrome
  • Patient satisfaction
  • Operative procedures
  • Median nerve
  • Patient outcome assessment