نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎد، ﺑﺨﺶ ﺟﺮاحی و رادﻳﻮﻟﻮژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی شهرکرد، شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران.

3 اﺳﺘﺎد، ﺑﺨﺶ پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/ijos.2022.330332.1019

چکیده

پیش‌زمینه: تسهیل پروسة التیام استخوان با هدف افزایش سرعت ترمیم و کاهش مشکلات دورة ریکاوری امری ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات لخته‌خون و داکسی‌ساکلین بر التیام استخوان بود.
مواد و روش کار: در این مطالعه ۲۰ سر خرگوش نر نیوزلندی بالغ، به صورت تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند. سپس نقیصه استخوانی به طول یک سانتی‌متر در استخوان زندزبرین دست راست هرکدام از خرگوش‌ها ایجاد شد. در گروه کنترل، نقیصه بدون جاگذاری مواد پیوندی، خالی رها شد و در سایر گروه‌ها نقیصه‌های استخوانی با لخته‌خون، داکسی‌ساکلین و ترکیب این دو پر شد. سپس گراف‌های رادیولوژی در هفته‌های 2، 4، 6 و 8 از دست جراحی شده تهیه شد. مقاطع هیستوپاتولوژی نیز در پایان هفته هشتم، بعد از آسان‌کشی خرگوش‌ها تهیه شدند.
یافته‌ها: بررسی‌های رادیولوژیک اختلاف معنی‌داری را بین گروه‌های مختلف در هفته‌های متفاوت به نمایش نگذاشت (05/0p>). اما بررسی‌های هیستوپاتولوژیک نشان از برتری تمامی گروه‌های درمانی بر گروه کنترل داشت (05/0p<). همچنین، گروه ترکیب از دیدگاه هیستوپاتولوژی در روز 56 نسبت به سایر گروه‌های درمانی عملکرد بهتری را به معرض نمایش درآورد (05/0p<). هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر پس زدن پیوند در هیچ‌یک از گروه‌ها مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه ثابت کرد که ترکیب لخته‌خون و داکسی‌سیکلین نسبت به سایر گروه‌های دارویی عملکرد بهتری را در پروسة التیام استخوان داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Simultaneous Application of Blood Clot and Doxycycline on Bone Healing in Rabbit

نویسندگان [English]

  • Amin Bigham-Sadegh 1
  • Saeid Lotfi 2
  • Amad Oryan 3
  • Iman Hafar 2

1 Orthopedic Surgeon, Orthopaedic Surgeon, Department of Veterinary Surgery and Radiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Graduated DVM, Department of Veterinary Surgery and Radiology, School of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

3 Comparative Pathologist, Department of Veterinary Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Background: Facilitating the fracture healing process is important to increase the fracture healing speed and to decrease the time period till union. This study aimed to evaluate the effects of blood clot and doxycycline on bone healing process.
Methods: Twenty mature male New Zealand white rabbits were used, in this study. A defect was created in the middle part of the radius. The rabbits were randomly distributed into 4 groups and the gaps were filled with the graft materials: blood clot, doxycycline, combination of blood clot and doxycycline and control group in which the defect was left empty. Radiographs of operated limbs were taken on 14th, 28th, 42nd and 56th postoperative days. Histologic samples were taken on the 56th day post surgery.
Results: On radiographic evaluation significant difference between the groups was not observed (p>0.05). On histopathological evaluation, blood clot and doxycycline groups were superior to control group (P<0.05), also combination of blood clot and doxycycline group was superior to other ones (P<0.05). There was no evidence of graft rejection in any group.
Conclusion: This study demonstrated that the combination of blood clot and doxycycline has a better function in bone healing process than other groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomaterial
  • Blood clot
  • Doxycycline
  • Bone regeneration
  • Rabbit