نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، بیمارستان آموزشی درمانی پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 استاد، گروه ارتوپدی، بیمارستان اختر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 بیمارستان آموزشی درمانی پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

10.22034/ijos.2022.349557.1029

چکیده

هدف: بازسازی رباط صلیبی قدامی یکی از رایج‌ترین جراحی‌های زانو در بزرگسالان است. انتخاب اتوگرافت مناسب نقش اساسی در بازگرداندن پایداری زانو و حداقل عوارض ناحیة اهدا کننده دارد. تاندون پرونئال لونگوس می‌تواند به عنوان یک اتوگرافت جایگزین مناسب برای بازسازی رباط صلیبی قدامی در نظر گرفته شود. این مطالعه با هدف ارزیابی نتایج درمانی کوتاه‌مدت بازسازی رباط صلیبی قدامی با استفاده از تاندون پرونئال لونگوس انجام شده است.
روش: در این مطالعه مقطعی- توصیفی بیماران دچار پارگی رباط صلیبی قدامی، تحت جراحی بازسازی با استفاده از تاندون پرونئال لونگوس قرار گرفتند و به مدت حداقل یک سال پیگیری شدند. قطر گرافت در حین عمل اندازه‌گیری شد. نتایج عملکردی زانو بر اساس امتیاز Lysholm و IKDC قبل از عمل و حداقل یک سال بعد ارزیابی شد. عملکرد ناحیة اهداکننده مچ پا با استفاده از اسکورهایAOFAS  ،FADI  و دامنة حرکتی مچ پا بررسی شد.
یافته‌ها: 50 بیمار (47 مرد و 3 زن) با میانگین سنی 2/24 سال (50-17 سال) و میانگین زمان پیگیری 19 ماه (24 –12 ماه) مورد مطالعه قرار گرفتند. متوسط قطر اتوگرافت پرونئال لونگوس 5/0± 22/8 میلی متر (9-7 میلی‌متر) بود. بیماران بهبود قابل توجهی در نتایج عملکردی و نمرات بالینی نشان دادند (001/0p <). اختلال عملکرد قابل توجهی در مفصل مچ پا مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج عملکردی حاصل از جراحی و عدم اختلال عملکرد در محل برداشت گرافت، تاندون پرونئال لونگوس به عنوان یک اتوگرافت جایگزین ایمن و کاربردی برای بازسازی رباط صلیبی قدامی توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Clinical Outcome of ACL Reconstruction Using Peroneal Longus Tendon Auto Graft

نویسندگان [English]

  • Mehran Soleymanha 1
  • Sohrab Keyhani 2
  • Maryam Mousavi 3
  • Zahra Mehrpouya 4

1 Associate professor, Poursina Hospital Orthopaedic Research center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

2 Professor of knee surgery and sports medicine, Akhtar Orthopaedic Training and Research Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 University of Guilan, Rasht, Iran.

4 Poursina Hospital Orthopaedic Research center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Background: The anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is one of the most frequent surgeries on the adult knee. Auto grafts are essential for providing knee stability while minimizing donor site morbidity. The peroneus longus tendon may be an alternative auto graft for ACL reconstruction. This study aimed to evaluate the short-term clinical outcomes and donor site morbidity of ACL reconstruction using the peroneus longus tendon.
Methods: This cross-sectional study was conducted on patients with an ACL tear, who underwent arthroscopic reconstruction using the peroneal longus tendon. The knee functional outcomes were investigated based on the Lysholm and IKDC scores at preoperative and end of at least one year after the procedure. The follow-up period was at least one year, and the graft diameter was measured intra-operatively. In addition, the American Orthopaedic Foot and Ankle Score (AOFAS), the Foot & Ankle Disability Index (FADI), and ankle range of motion were applied to evaluate ankle donor site morbidities.
Results: A total of 50 patients (47 men and three women) were followed up for at least one year with a mean age of 24.2 years (17 to 50 years old). The mean follow-up time was 19 months (12-24 months). The mean diameter of the peroneal longus auto graft was 8.22 ± 0.5 mm (7-9 mm). The AOFAS, FADI and ankle range of motion indicated no obvious ankle joint dysfunction.
Conclusion: According to the results, arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with the peroneal longus tendon is be a safe and effective auto graft source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament reconstruction
  • Tendons
  • Arthroscopy
  • Auto grafts
  • Tendon injuries