نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 رزیدنت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف از انجام این مطالعه یافتن ارتباط آماری میان یافته‌های بالینی و عملکردی بر اساس معیار نمر‌ه‌دهی Lysholm در میزان موفقیت جراحی و رضایت بیماران از بازسازی آرتروسکوپیک رباط صلیبی قدامی، ACL (anterior cruciate ligament) بود.
روش کار: مطالعه به صورت آینده‌نگر و مقطعی (cross-sectional) انجام شد. 38 بیمار (42 زانو) در ردة سنی 17 تا 45 سال، که طی سال‌های 1397 و 1398 به دلیل پارگی ACL تحت جراحی آرتروسکوپی بازسازی در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز قرار گرفته بودند، وارد این مطالعه شدند. 6 و 12 ماه پس از جراحی، تست‌های کلینیکی شامل «تست کشویی قدامی» (anterior drawer) و «تست لاچمن» (Lachman test) و پرسشنامة استاندارد Lysholm برای بیماران انجام و تکمیل شد و میزان همخوانی نتایج تست‌ها با نتایج حاصل از پرسشنامة Lysholm و در نهایت با MRI بررسی شد.
نتایج: در تشخیص پارگیACL ، 6 ماه پس از جراحی، بالاترین «حساسیت» مربوط به تست کشویی قدامی و معیار Lysholm، بالاترین «اختصاصیت» مربوط به تست لاچمن، بالاترین «ارزش اخباری مثبت» مربوط به تست لاچمن؛ و «بالاترین ارزش اخباری منفی» مربوط به تست کشویی قدامی و معیار Lysholm بود. 12 ماه پس از جراحی، «بالاترین حساسیت» مربوط به معیار Lysholm، «بالاترین اختصاصیت» مربوط به تست لاچمن، «بالاترین ارزش اخباری مثبت» مربوط به تست لاچمن و «بالاترین ارزش اخباری منفی» مربوط به معیار Lysholm بود. در 6 ماه اول، در 16/13% از بیماران نقص ترمیم (graft failure) مشاهده شده بود اما میزان فراوانی بیماران قرار گرفته در دسته Fair و Poor با معیار Lysholm، 95/28% بود. در 6 ماه دوم، در 14/7% از بیماران  نقص ترمیم مشاهده شده بود اما میزان فراوانی بیماران قرار گرفته در دسته Fair و Poor معیار Lysholm، 05/19% بود.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که در برخی شرایط نظیر زیاد بودن قطر زانو به دلیل چاقی یا وجود تورم، معاینه ممکن است محدود شود و استناد به نتایج تست‌های بالینی ممکن است با خطا مواجه شود، پیشنهاد می‌شود علاوه بر تست‌های مکانیکی نظیر تست لاچمن و تست کشویی قدامی، جهت ارزیابی دقیق‌تر میزان موفقیت جراحی و درمان و نیز کمک به شناسایی دقیق‌تر آسیب‌های محتمل از پرسشنامه‌های استاندارد مانند Lysholm استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical Relationship Between Clinical and Functional Findings Based on the Lysholm Standard Score on the Success Rate of ACL Arthroscopic Reconstruction Surgery

نویسندگان [English]

 • M Fakoor 1
 • H Sadoni 2
 • P Mohammad Hosseini 2
 • S Bastan 3

چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study aimed to find a statistical relationship between clinical and functional findings based on the Lysholm scoring scale in the success rate of surgery and patient satisfaction with the arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL).
Method: This prospective and cross-sectional study was performed on 38 patients (42 knees) aged 17 to 45 years who underwent anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction during 2018-2019 due to ACL rupture at Imam Khomeini Hospital in Ahvaz.6 and 12 months after surgery, clinical trials of "anterior drawer" and "Lachman test" were performed, and the standard Lysholm questionnaire for patients was completed. Then, the compatibility of the test results with the results of the Lysholm questionnaire and MRI was assessed.
Results: In the diagnosis of ACL rupture, 6 months after surgery, the highest sensitivity was related to the anterior drawer and Lysholm scale tests, and the highest specificity was related to the Lachman test. Also, the highest positive predictive value was related to the Lachman test and the highest negative predictive value was related to the anterior drawer and Lysholm scale tests. 12 months after surgery, the highest sensitivity was related to the Lysholm scale and the highest specificity was related to the Lachman test. The highest positive predictive value was for the Lachman test and the highest negative predictive value was for the Lysholm scale. In the first 6 months, graft failure was observed in 13.6% of patients, but the percentage of patients with“Fair” and “Poor”Lysholm scale was 28.95%. In the second 6 months, graft failure was observed in 7.14% of patients, but the percentage of patients with“Fair” and “Poor”Lysholm scale was 19.05%.
Conclusion: Since in some cases, such as excessive knee diameter due to obesity or swelling, the examination may be limited and citation of clinical test results may be erroneous, it is recommended that in addition to mechanical tests such as the Lachman test and the anterior drawer test, standard questionnaires such as Lysholm be used to more accurately assess the success of surgery and treatment, as well as to help identify more accurate lesions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: ACL
 • Anterior Drawer
 • Lachman
 • Lysholm
 1. Prentice HA, Lind M, Mouton C, Persson A, Magnusson H, Gabr A, Seil R, Engebretsen L, Samuelsson K, Karlsson J, Forssblad M. Patient demographic and surgical characteristics in anterior cruciate ligament reconstruction: a description of registries from six countries. Br J Sports Med. 2018 Jun 1;52(11):716-22.
 2. Nyland J, Mattocks A, Kibbe S, Kalloub A, Greene JW, Caborn DN. Anterior cruciate ligament reconstruction, rehabilitation, and return to play: 2015 update. Open access journal of sports medicine. 2016;7:21.
 3. Poehling-Monaghan KL, Salem H, Ross KE, Secrist E, Ciccotti MC, Tjoumakaris F, Ciccotti MG, Freedman KB. Long-term outcomes in anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review of patellar tendon versus hamstring autografts. Orthopaedic journal of sports medicine. 2017 Jun 14;5(6):2325967117709735.
 4. Paschos NK, Howell SM. Anterior cruciate ligament reconstruction: principles of treatment. EFORT open reviews. 2016 Nov;1(11):398-408.
 5. LeeKT, Park YU, Jegal H, Park JW, Choi JP, Kim JS. New method of diagnosis for chronic ankle instability: comparison of manual anterior drawer test, stress radiography and stress ultrasound. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2014;22(7):1701-7.
 6. Seeber G, Wilhelm M, Matthijs O, Windisch G, Sizer P. Validation of the lateral anterior drawer test for examining posterior cruciate ligament integrity in cadaveric knees. Physiotherapy. 2015;101:e1360.
 7. Tanaka K, Ogawa M, Inagaki Y, Tanaka Y, Nishikawa H, Hattori K. Human knee joint sound during the Lachman test: Comparison between healthy and anterior cruciate ligament-deficient knees. Journal of Orthopaedic Science. 2017;22(3):488-94.
 8. Mulligan EP, McGuffie DQ, Coyner K, Khazzam M. The reliability and diagnostic accuracy of assessing the translation endpoint during the lachman test. International journal of sports physical therapy. 2015;10(1):52.
 9. Noyes FR. Regarding “Experimental Execution of the Simulated Pivot-Shift Test: A Systematic Review of Techniques”. Arthroscopy. 2016;32(5):729-30.
 10. Sundemo D, Alentorn-Geli E, Hoshino Y, Musahl V, Karlsson J, Samuelsson K. Objective measures on knee instability: dynamic tests: a review of devices for assessment of dynamic knee laxity through utilization of the pivot shift test. Current reviews in musculoskeletal medicine. 2016;9(2):148-59.

 

 1. Grzelak P, Podgórski MT, Stefańczyk L, Domżalski M. Ultrasonographic test for complete anterior cruciate ligament injury. Indian journal of orthopaedics. 2015. 49(2):143.
 2. Makhmalbaf H, Moradi A, Ganji S, Omidi-Kashani F. Accuracy of Lachman and anterior drawer tests for anterior cruciate ligament injuries. Archives of Bone and Joint Surgery. 2013;1(2):94.
 3. Rayan F, Bhonsle S, Shukla DD. Clinical, MRI, andarthroscopic correlation in meniscal and anterior cruciate ligament injuries. International orthopaedics. 2009;33(1):129-32.
 4. Anwar W, Niaz Z, Asif M, Rahman N, Haroon M, Durrani AK. Diagnostic Accuracy of Lachman Test in diagnosing Anterior Cruciate Ligament injury in relation to Magnetic Resonance Imaging (MRI). Journal of Pakistan Orthopaedic Association. 2019 Oct 30;31(03):118-21.
 5. Prins M. The Lachman test is the most sensitive and the pivot shift the most specific test for the diagnosis of ACL rupture. Australian Journal of Physiotherapy. 2006;52(1):66.
 6. Sadoni H. Examining the Effect of AnteriorDrawer and Lachman Test on Lysholm Score in Patients with Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Hamstring Tendon. Asian Journal of Pharmaceutics (AJP): Free full text articles from Asian J Pharm. 2018;11(04).
 7. Logan CA, Beaulieu-Jones BR, Sanchez G, Chahla J, Kennedy NI, Cinque ME, LaPrade RF, Whalen JM, Vopat BG, Price MD, Provencher MT. Posterior cruciate ligament injuries of the knee at the National Football League Combine: an imaging and epidemiology study. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2018 Mar 1;34(3):681-6.