نویسندگان

بیمارستان اختر

چکیده

پیش‎زمینه: شکستگی‎های داخل مفصلی دیستال فمور (DFIAF) می‎توانند بسیار چالش برانگیز باشند. اگرچه نتایج خوبی از درمان این آسیب‎ها گزارش شده است اما همچنان مشکلات متعددی برای این بیماران باقی می‎ماند. ما در این مطالعه گذشته‎نگر به بررسی نتایج درمان DFIAF با روش جراحی باز و فیکساسیون داخلی (ORIF) با استفاد از پلاک قفل شونده (LCP < /span>) پرداختیم.
مواد و روش‎ها: در این مطالعه که در سال 1396 انجام شد، 51 بیمار که طی سال های 1393 و 1394 بدلیل DFIAF تحت ORIF قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در ویزیت نهایی پرسشنامه «لی‎شلم» برای بیماران تکمیل شد. شدت درد و میزان رضایت بیماران با استفاده از معیار خطی بصری (VAS) اندازه‎گیری شد. همچنین بروز تغییرات دژنراتیو در مفصل ارزیابی گردید. دامنه حرکتی هر دو زانو اندازه‎گیری و با هم مقایسه شد. بیماران به‎طور میانگین 2/7±4/17 ماه (دامنه 27-13) پیگیری شدند.
یافته‎ها: در تمام بیماران ریداکشن قابل قبول و یونیون کامل به دست آمد. تغییرات دژنراتیو در 15 بیمار (4/29%) دیده شد. (درجه I و II براساس تقسیم‎بندی رادیولوژیک Lawrance-Kellgren). سه بیمار دچار عفونت سطحی و یک بیمار دچار عفونت عمقی شد که به شستشو و دبریدمان جراحی نیاز پیدا کرد. میانگین برای شدت درد برابر 3/1±7/2 (دامنه 4-0) بود. 19 بیمار به مصرف مسکن نیاز دشتند (2/37%). میزان رضایت از نتایج درمان برابر 1/1±7/7 (دامنه 9-4) بود. میانگین نمره «لی‎شلم» برابر 3/8±1/81 (دامنه 84-71) بود. میانگین دامنه حرکتی زانو در سمت جراحی شده به‎طور معناداری کمتر از سمت سالم بود (4/12±6/116 در برابر 3/7±3/125 درجه؛ 001/0>p < /span>). 
نتیجه‎گیری: درمان DFIAF با ORIF با یونیون شکستگی همراه است. اما میزان بروز تغییرات دژنراتیو، درد و کاهش دامنه حرکتی بسیار نگران کننده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Open Reduction Outcome of Intraarticular Fractures distal femur

نویسندگان [English]

  • S M Kazemi
  • MR Abbasian
  • M Karimzadeh
  • F Safdari
  • H Mahdavi Mohtasham

چکیده [English]

Background: Distal femoral intra-articular fractures (DFIAF) can be very challenging. Although, ‎satisfactory outcomes have been reported, however, there are several ‎complications interfering the patients after treatment. In current retrospective ‎study, the outcomes of treating DFIAF with open reduction internal fixation ‎‎(ORIF) using locking plates (LCP) were investigated‎.
Material and Methods: There were 51 patients enrolled. In last visit, Lysholm score was completed for all ‎of the patients. Pain intensity and satisfaction were measured using visual ‎analogue scale (VAS). Degenerative changes were assessed on plain x-rays. ‎Bilateral knee range of motion was measured and compared. The patients were ‎followed for 17.4±7.2 months‎.
Results: Fractures were united in all of the patients. Degenerative changes were found in ‎‎15 patients (29.4%). The pain intensity was 2.7±1.3. Nineteen patients required to ‎use analgesics (37.2%). VAS for satisfaction averaged 7.7±1.1. The Lysholm score ‎averaged 81.8±8.3. The range of knee motion was significantly limited inn ‎operated side compared to the healthy one (116.6±12.4 Vs 125.3±7.3; p<0.001). ‎
Conclusions: Treatment of DFIAF using ORIF can be associated with complete fracture healing. ‎However, the incidence of degenerative changes and consequent complications ‎such as pain and loss of ROM are considerably concerning.‎
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intraarticular fracture
  • Femur
  • open reduction - femur- Fracture fixation
  • Internal