نویسندگان

چکیده

پیش‎زمینه: تاکنون مطالعات مختلفی در مورد اثرات موضعی و سیستمیک سخت‎افزارهای ارتوپدی انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی واکنش‎های پاتولوژیک نسبت به کارگذاری سخت­افزارهای ارتوپدی (نیل و پلاک) در بیماران بود.

مواد و روش‎ها: در یک مطالعه توصیفی، واکنش‎های پاتولوژیک 15 بیمار (12 مرد و 3 زن) با میانگین سنی 41/37 که تحت جراحی درآوردن سخت‎افزارهای کارگزاری شده ارتوپدی در دو بیمارستان در شهر ساری قرار گرفته بودند از طریق چک لیست، مشاهده و آزمایش پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‎ها: واکنش پوستی بعد از گذاشتن سخت‎افزار در هیچ کدام از بیماران مشاهده نشد. تنها در 66/6 % از بیماران عفونت بعد از گذاشتن سخت‎افزار مشاهده شد و جوش نخوردن نیز در یک مورد در بیماران دیده شد. عارضه سیستماتیک نیز در هیچ کدام از بیماران مورد مطالعه دیده نشد. لیکن اکثریت بیماران التهاب بافتی متوسط در محل کارگذاری سخت‎افزار داشتند. شواهدی دال بر بدخیمی نیز در هیچ‎کدام از نمونه‎های پاتولوژی مربوط به بیماران مشاهده نشد.

نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‎رسد که التهاب‎های بافتی متوسط در کارگذاری سخت‎افزارهای ارتوپدی نیل و پلاک، عارضه شایع استفاده از نیل و پلاک‎های ارتوپدی در مراکز مطالعه شده می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Pathologic Reactions to orthopedic hardware (Neil and Plaque)

نویسندگان [English]

 • M Shayestehazar
 • M Shayestehazar
 • MH Karimi nasab
 • S Ghafari
 • M Razavi pour
 • M Mahmoudi
 • E Moayed Abedi

چکیده [English]

Backgrounds: Various studies have been conducted on the local and systemic effects of orthopedic hardware. This study aimed to evaluate the pathologic reactions to orthopedic hardware (nail and plate) in patients.
Methods: In this descriptive study, the pathologic reactions of 15 patients (12 males and 3 females) with a mean age of 37.41 years, who underwent orthopaedic hardware removal surgery in two Hospitals in Sari, Iran, were assessed through observation, laboratory tissue evaluation, and a questionnaire.
Results: In this research, no allergic reaction was observed in the patients after the insertion of hardware. In this regard, 6.66% of patients reported infection after insertion of hardware, and there was one case of non:::union:::. Furthermore, no systematic complication was observed in any of the patients. The majority of patients had moderate tissue inflammation at the hardware site, and there was no evidence of malignancy in any of the pathology samples.
Conclusion: According to the results of the research, a moderate level of tissue inflammation might be observed at the site of orthopedic hardware placement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Orthopedic Fixation Devices
 • Bone Nails
 • Bone Plates
 • Surgical Pathology