نویسندگان

چکیده

پیش‎زمینه: شکستگی مچ پا حدود 10% کل شکستگی‎های اندام تحتانی را شامل می‎شود که با توجه به اهمیت این مفصل در راه‎رفتن و تحمل وزن نتایج درمانی شکستگی‎های این مفصل از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی‏ نتایج درمان شکستگی‎های مچ پا با روش جااندازی باز و فیکساسیون داخلی است. ‏
مواد و روش‎ها: پژوهش حاضر از نوع عرضی بود. 169 بیمار با شکستگی‎های مچ پا که تحت درمان جراحی با روش جااندازی باز و فیکساسیون داخلی بودند نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. بیماران توسط سیستم امتیاز دهی کلینیکی مچ پا و هیندفوت مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفتند. و براساس تقسیم‎بندی وبر به سه گروه A وB  وC  تقسیم شدند.
یافته‎ها: از 169 نمونه 53 نفر زن و 116 نفر مرد بود. شایع‎ترین نوع شکستگی بای مالئول بود و اکثر بیماران از اختلال در عملکرد روزانه و درد رنج می‎بردند. همچنین الگوی راه‎رفتن آنان دچار تغییر شده بود. و براساس تقسیم‎بندی دنیس وبر بیشترین میزان شکستگی در تیپ B بود (45%). میانگین امتیاز کلینیکی مچ پا و هیندفوت 51 ( 49-53 ‏CI‏ 95%) بود و میانگین نمرۀ گروه B 47 بود که نسبت به گروه A و C کمتر است.
نتیجه‎گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده و مطالعات موجود هنوز نتایج درمان جراحی شکستگی های قوزک پا بصورت مطلوب نبوده (بخصوص در تیپ B دنیس وبر) و نیاز به بررسی‎های بیشتر و یافتن روش های مداخله‎ای مناسب‎تر در جهت بدست آوردن نتایج مطلوب بود.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcome of Malleole Fractures Open Reduction

نویسندگان [English]

  • A Mavian
  • F Biglari
  • S Shabani
  • H Mahdavi Mohtasham
  • S M Kazemi

چکیده [English]

Background: The outcome of ankle fractures treatment is great importance. The purpose of the present study was to investigate the outcome of ankle fractures treatment by open reduction method and internal fixation.
Material and Methods: The method of study was cross-sectional. A total of 169 patients with ankle fracture who underwent open surgical and internal fixation surgery were the statistical sample. Patients were evaluated by a Clinical rating system for the ankle and hindfoot and eventually gave them a point from 100.
Results: Of the 169 samples, 53 were female and 116 were male. The average a Clinical rating system for the ankle and hindfoot was 51 (95% CI 49-53). The most common fractures type was bimalleoalr fracture. The majority of patients suffering from daily dysfunction and pain, their gait pattern was also changed.
Conclusions: According to the results and available studies, the results of surgical treatment of ankle fractures were not optimal and further investigation and finding more appropriate intervention methods were needed in order to obtain the desired results. To achieve optimal surgical outcome, it is recommended that the time interval between injury and surgery should not exceed 4 days.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle Fractures
  • Fracture fixation
  • Internal
  • Open Fracture Reduction
  • outcome