نویسندگان

چکیده

پیش‎زمینه: روش ترجیحی در تثبیت برخی شکستگی‌ها در استخوان‌های بلند استفاده از میله‌های داخل مغز استخوانی به صورت بسته می‎باشد. مزیت آن در قدرت بیومکانیکال بیشتر و حفظ کردن محل شکستگی از ترومای اضافی ناشی از جراحی است. با وجود این مزایا (به‎دلیل وقت‌گیر، در معرض اشعه بودند و خسته کننده بودن آن)تعدادکمی از جراحان این روش را انتخاب می‌نمایند. هدف این مقاله معرفی یک وسیله ابداعی برای کارگذاشتن سریع میله داخل استخوانی و با کاهش استفاده از اشعه ایکس است.

مواد و روش‎ها: هفت بیمار مرد دارای شکستگی فمور با میانگین سنی 32-28 سال نیازمند فیکساسیون با میله‎های اینترلاک با استفاده از ست ابداعی عمل جراحی شدند. متغیرهای مدت زمان عمل، نوع شکستگی و محل شکستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‎ها: عمل جراحی تمامی بیماران با شکستگی بسته دیافیز فمور بدون هیچ‎گونه شکستگی همراه، در مدت‎زمان کل عمل جراحی با میانگین 116.57 دقیقه انجام شد. میانگین زمان مصرفی ست ابداعی از شروع اتصال قطعات ست ابداعی به استخوان و جااندازی و عبور گاید از محل شکستگی و رسیدن گاید به ته کانال دیستال 21.85 دقیقه بود. طول و راستای صحیح در تمام موارد به‎دست آمد.

نتیجه‌گیری: نتایج به‎کارگیری از این ست نشان داد که میله‎گذاری بسته شکستگی‎های فمور بدون و یا با حداقل انجام فلورسکوپی با ست ابداعی مذکور در مدت زمان مناسب و با راحتی کامل جراح برای بیماران قابل انجام است..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The quick and convenient method of closed femoral IM nailingو the Innovative set for close reduction of long bone fractures

نویسندگان [English]

  • Ali Birjandi nejad
  • Hamid Farzadfard
  • Shokofeh Farzadfard
  • Moslem Mokhtari fard

چکیده [English]

Introduction: The Preferential method in Fixation of some long bone fractures consists of using intramedullary nailing. The benefit of this method lies in its better biomechanical stability, as well as preventing additional surgical trauma to the fracture site. Despite these benefits, few surgeons conduct this method as it is time-consuming, risky (Performing x- ray fluoroscopy) and also tedious.

Method: Seven male patients with diaphyseal femoral fractures, with an average age of 32.28, underwent closed femoral nailing surgery making use of the innovative set. The duration of operation, fracture type and fracture site were evaluated.

The innovative solution: To align the bone fragments and make the guidance stick cross the fracture site closely, the present close reduction set was designed to make crossing the guidance stick through the fracture site possible on the normal bed of operation room in a short period of time without fluoroscopy, with the least possible extra trauma and the least degree of annoyance in the reduction stage.

Results: All the patients with diaphyseal femoral fracture, without any peripheral fractures, underwent nailing surgery, while total time of the surgery was 116.57 minutes on average; and pure time of the innovative set application and passing guidance stick to the bottom of the distal canal was 21.85 minutes.

Conclusion: The results indicated that closed intramedullary nailing of femoral fractures without performing Fluoroscope, using the aforementioned innovative set is possible for the patients with utter convenience in an appropriate time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intramedullary Nailing
  • Closed Fracture Reduction
  • Femur
  • Technological Innovations