نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

پیش زمینه: امروزه در ارتوپدی دامپزشکی و انسانی برای تحریک التیام شکستگی ها، سرعت بخشیدن به اتصال مفصلی و ترمیم نقیصه های استخوانی از پیوند استخوانی استفاده می شود.  به این منظور محققین مدام در حال تحقیق در انتخاب بهترین جایگزین ترمیم استخوان هستند.هدف از این مطالعه بررسی اثرات ترانکرون و هیدروکسی آپاتیت بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش می باشد.
مواد و روش ها: ابتدا 20 قطعه خرگوش تهیه شد و به چهار گروه پنج تایی تقسیم شدند. یک گروه تزریقات ترانکرون به محل نقیصه استخوانی در روزهای 3، 7، و 10 بعد از عمل صورت گرفت و یک گروه کنترل خالی بود و گروه دیگر در محل نقیصه هیدروکسی آپاتیت جایگذاری شد و گروه دیگر ترکیب هیدروکسی آپاتیت و ترانکرون بود. رادیوگراف ها از دست خرگوش‌ها بعد از عمل و در روزهای 14، 28 ،42 و 56 در نمای جانبی تهیه شد و نمونه هیستوپاتولوژی هم در آخر دوره از استخوان زند زبرین در محل نقیصه گرفته شد.
 یافته ها: از نظر رادیوگرافی گروه هیدروکسی آپاتیت-ترانکرون بهترین عملکرد رو داشت و گروه کنترل خالی ضعیف ترین عملکرد را دارا بود. از نظر هیستوپاتولوژی هم بهترین عملکرد گروه هیدروکسی آپاتیت-ترانکرون بود و ضعیف ترین عملکرد مرتبط با گروه کنترل خالی بود.
نتیجه گیری:  در مجموع گروه ترانکرون و ترانکرون هیدروکسی آپاتیت در مقایسه با دو گروه دیگر از نظر ترمیم استخوانی بهتر عمل کرده بودند.

 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of concurrent using of Theranekron with hydroxyapatite on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation

نویسندگان [English]

  • Amin Bigham-Sadegh
  • Iraj Karimi
  • Farzaneh Hoseini
  • Hamid Moradi

چکیده [English]

Background: Nowadays, bone grafting is used in both human and veterinary orthopedics to stimulate fracture healing, accelerate joint ::::union::::, and to restore bone defects. In such procedures, orthopedic surgeons are searching to favorable substitute for autograft bone. The purpose of this study is evaluation of theranekron and hydroxyapatite effects on bone healing in rabbit model.
Methods: First, 20 rabbits were prepared and they were divided into four groups of five. In the group of theranecron, theranecrone was injected to the bone defected site on days 3, 7, and 10 after surgery and one of the group was left empty as control group and in the third group combination of the theranekron and hydroxyapatite was filled in the defected site and in the final group hydroxyapatite was implanted alone. Radiographs from rabbit's hand after surgery were taken on days 14, 28, 42, 56 in lateral view. At the end of the study, histopathological samples were taken from injured area of radius.
Results: In radiographical and histopathological evaluations the group of theranekron-hydroxyapatite had the best performance in healing criteria and the control group was the weakest group.
Conclusion: theranekron group and theranekron –hydroxyapatite groups were better than two other groups in bone healing criteria by radiological and histopathological evaluation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone healing
  • theranekron
  • Hydroxyapatite
  • Rabbit
  • radius