نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

پیش زمینه: استئوآرتریت به عنوان بیماری دژنراتیو مفصلی شناخنه می شود. داروهای سنتتیک در دسترس برای درمان استئوآرتریت، عوارض جانبی خطرناک و اثربخشی کم دارند. بنابراین، استفاده از داروهای گیاهی، جزء مهم طب مکمل و جایگزین است، سلول های بنیادی مزانشیمی از جایگاه ویژه ای در درمان بیماری ها  برخوردار  می باشند. برگ  گواوا به عنوان آنتی اکسیدان، ضد التهاب و ضد درد استفاده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تزریق داخل مفصلی عصاره هیدرو الکلی برگ گواوا  همراه با سلول بنیادی در زانوی رت می باشد.
مواد و روش ها: ابتدا 90   سر رت نر انتخاب و  برای ایجاد استئوآرتریت در مفصل زانو، کلاژناز نوع 2 تزریق شد. سپس به 9 گروه  تقسیم شدند. که شامل:  شم، کنترل، درمان با هایالگان، درمان با سلول های بنیادی، درمان با پلاسمای غنی از پلاکت، درمان با عصاره برگ گواوا، درمان با عصاره برگ گواوا و پلاسمای غنی از پلاکت،  درمان با عصاره برگ گواوا و سلول بنیادی و  درمان با عصاره برگ گواوا،  سلول بنیادی و پلاسمای غنی از پلاکت می باشد. پس از 5 ماه از درمان، نتایج توسط رادیولوژیست و پاتولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفت. 
 
یافته ها: ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژیکی،  ترمیم  غضروف مفصلی در گروه عصاره برگ گواوا همراه با سلول بنیادی و پلاسمای غنی از پلاکت را  بهتر از گروه کنترل نشان داد (P<0.05). 
 نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره هیدروالکلی برگ گواوا را به دلیل دارا بودن  ترکیبات پلی فنولی زیاد، می توان به عنوان طب مکمل و جایگزین مناسب در استئوآرتریت پیشنهاد کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydroalcoholic extract of Psidium Guajava Linn.(Myrtaceae) leave effect with synovium- derived Stem Cells and Platelet Rich Plasma (PRP) on induced osteoarthritis of the knee in Male Rat

نویسندگان [English]

 • S Saravani 1
 • N Tanideh 2
 • M Fazeli 2
 • N Azarpira 2
 • E Nadimi 2
 • M Lotfi 2
 • Ayda Iraji 2
 • Sh Zareh 2

1

2

چکیده [English]

Background: Osteoarthritis (OA) recognized, as degenerative arthritis. Synthetic drugs available to treat the OA  have, the dangerous side effects and low efficacy. Therefore, using of herbal medicines is an important component of alternative and complementary medicine, Mesenchymal stem cells have a special site in the treatment of diseases. drugs.Psidium guajava Leaves used as antioxidant, anti-inflammatory antinociceptive and analgesic. The goals of scientific research of this study were to the evaluate the regeneration articular cartilage effect of injection of the hydroalcoholic extract of leave of   Psidium Guajava with Stem Cell  into the knee joints of rats.
Methods: Firstly, ninety male rats were choosen, and collagenase type II was prepared for an intra-articular knee injection, for them to induce OA in the animal models. Then, they were divided into nine treatment groups. (N = 10): (a) Sham, (b) Control, (c) injection of hyaluronic Acid  intra-articular, (d) Injections of Stem Cell  intra-articular, (e) Injections of PRP, (f): Injections of the extract Psidium guajava leaves  (g) Injections of the extract Psidium guajava leave with   PRP,    (h) Injections of the extract Psidium guajava leaves with Stem Cell  (i) Injections of the extract Psidium guajava leaves with Stem Cell and PRP. After 5 months, the results were assessments by a Radiologist and Histopathologist.
 Results: Radiological and histopathological findings were in which the improvement of the articular cartilage was better in the leaves with Stem Cell and PRP compared with the  control group(P<0.05).
Conclusions: It seems that Psidium guajava leaves can be suggested as an effective complementary and alternative treatment for OA of the knee. Because it has a lot of polyphenol compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • osteoarthritis
 • knee
 • Psidium guajava
 • PRP
 • Stem Cell
 • Rat