نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

خلاصه
پیش‎زمینه: قدرت گرفتن اجسام می‎تواند عملکرد دست را به‎عنوان یک شاخص, سلامت عمومی  پیش‎بینی نماید. باتوجه به اینکه بنظر می‎رسد برخی از رشته‎های تخصص بالینی نیازمند کارهای وابسته به دست سنگین‎تر و به مراتب ظریف‎تر می‎باشند و در نتیجه افرادی که وارد این رشته‎ها می‎شوند با داشتن این فاکتور در فعالیت بالینی خود موفق‎ترند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه بین قدرت دست (Grip & Pinch) بین دستیاران و متخصصان رشته‎های ارتوپدی با سایر رشته‎ها صورت گرفته تا این فرضیه به اثبات برسد.
مواد و روش‎ها: 164 پزشک دانشگاهی با شرایط سلامتی مطلوب، به‎طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. برای اندازه‎گیری قدرت گرفتن از یک دینامومتر دستی استفاده شد. همه اندازه‎های با استفاده از روش‎های استاندارد اندازه‎گیری شد.نتایج ثبت و آنالیز شد.
یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که قدرت Grip < /span> دست راست و چپ در دستیاران و متخصصین رشته ارتوپدی نسبت به سایر رشته‎ها بالاتر است ولی در قدرت  Pinchتفاوتی دیده نشد. در مطالعه حاضر 2/87 % افراد راست دست و 8/12 % جپ دست بوده‎اند. در مطالعه ما قدرت grip  در اساتید با میانگین سن 44.8 سال و انحراف معیار 10.27 از رزیدنت‎های رشته ارتوپدی و غیرارتوپدی به‎طور معنادار بیشتر بود. در این پژوهش قدرت grip < /span> هر دو دست در گروه ارتوپدها به‎طور معنادار بیشتر از گروه غیر ارتوپدها بوده است.(8519/48 (36320/2 SD) در برابر 8675/41 10/94105  SD)P<0/001). اما در قدرت Pinch هر دو دست در گروه ارتوپدها نسبت به گروه غیرارتوپدها تفاوت معناداری وجود نداشت. (4815/9 ( 70858/0 SD) در برابر 5381/9 86404/1 SD)P 0/799 ).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه قدرت Grip < /span> دست راست و چپ در دستیاران و متخصصین رشته ارتوپدی نسبت به سایر رشته‎ها بالاتر است ولی در قدرت Pinch تفاوتی دیده نشد.A
   pinch

کلیدواژه‌ها