نویسندگان

بیمارستان اختر

چکیده

مقدمه: دیسپلازی هیپ یکی از دلایل تغییرات دژنراتیو زودهنگام هیپ است. در مطالعات قبلی مقادیر مختلفی برای شیوع این مشکل درافراد نرمال در کشورهای مختلف دنیا گزارش شده است. ما در این مطالعه به بررسی شیوع دیسپلازی هیپ در جامعه نرمال ایرانی و
اندازه گیری پارامترهای مختلف مورفولوژی استابولوم پرداختیم.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، 586 هیپ متعلق به 293 فرد نرمال از نظر مفاصل هیپ بررسی شدند. در رادیوگرافی ساده قدامی
خلفی 5 پارامتر  central edge angle(CEA)، acetabular angle (AA)، acetabular depth (AD)، acetabular roof obliquity (ARO) و roof angle (RA) اندازه گیری شد. مقادیر بین زنان و مردان و نیز هیپ های سالم و دیسپلاستیک مقایسه شد. همچنین، همبستگی CEA و AA و سایر پارامترها بررسی شد.
نتایج: بر اساس  CEA، 15 هیپ (6/2%) و براساس AA، 19 هیپ (2/3%) دچار دیسپلازی قطعی یا خفیف بودند. مقادیر AD و RA به طور معناداری در مردان بیشتر بود. به غیر از AA و AD، در سایر موارد، همبستگی آماری معناداری بین CEA یا AA و پارامترهای دیگر وجود داشت. مقادیر CEA، AA، ARO و RA در گروه دیسپلاستیک براساس CEA یا AA، با گروه نرمال اختلاف آماری معناداری داشت.
نتیجه گیری: دیسپلازی قطعی در 7/0%، دیسپلازی خفیف در 9/1% دیده شد. باتوجه به این که مقدار CEA بین دو جنس زن و مرد یکسان بود و این زاویه با سایر پارامترهای مورفولوژی استابولوم همبستگی معناداری داشت، به نظر می رسد استفاده از CEA برای ارزیابی وجود دیسپلازی هیپ مناسب تر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiographic parameters of 5 different angles of the pelvis to determine acetabulum of dysplasia in Iranian adult people

نویسندگان [English]

 • S Morteza Kazemi
 • Shahin Salehi
 • S Mohamad Qoreishi
 • Mehrshad Poursaeid Esfahani
 • Mohammad Hassbi
 • Jila Sharghi
 • Farshad Safdari

چکیده [English]

Introduction: Hip dysplasia can be associated with early degenerative changes. Different values have been

reported for incidence of hip dysplasia in different countries. In the current study, we are reporting on the incidence

of hip dysplasia in a group of normal Iranians evaluated by measuring the morphologic parameters of acetabulum on

radiographs.

Materials and Method: 586 hips (293 person) were enrolled in this study. On anteroposterior hip radiographs,

the following 5 parameters were measured: Central edge angle (CEA), acetabular angle (AA), acetabular depth (AD),

acetabular roof obliquity (ARO) and roof angle (RA). The normal and abnormal values were obtained in different

sexes and compared with the known normal values in orthopaedic literature. Furthermore, the correlation between

the above measurements was investigated.

Results: Based on CEA, 15 (2.6%) of hips were dysplastic:-0.7% definite and 1.9% mild. 19 hips (3.2%) were

dysplastic when using AA values. AD and RA were significantly higher in males. Except for lack of correlation

between AA and AD, the other parameters -in particular, CEA and AA- were closely correlated. CEA, AA, ARO and

RA were significantly different between dysplastic and non-dysplastic hips.

Conclusion: Definite or mild dysplasia was recognized in 0.7% and 1.9% of the “normal” population that was

studied. Since CEA was the same between males and females and was correlated with all other morphologic

parameters, it seems that CEA is a useful measurement to evaluate presence of hip dysplasia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hip dysplasia
 • Acetabulum
 • Radiography
 • Hip joint