نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

خلاصه
پیش زمینه: استئو آرتریت  یک واکنش فیزیولوژیک در مقابل نیروهای طولی و مکرر اعمال شده به مفصل می باشد، که با افزایش مصرف انرژی و تغییرات در جابه­جایی مرکز فشار در بیماران مبتلا همراه است.بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کفی با لبه خارجی 8 درجه بر مصرف انرژی و جابه­جایی مرکز فشار در بیماران مبتلا به استئو آرتریت داخلی زانو بود.
روش بررسی: روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. در این پژوهش 26 بیمار مبتلا به استئو آرتریت داخلی زانو  در محدود سنی 40 تا 60 سال به صورت نمونه­گیری غیراحتمالی در دسترس  انتخاب شدند. به منظور اندازه­گیری مصرف انرژی از دستگاه پلارالکترو  و اندازه­گیری جابه جایی مرکز فشار از دستگاه صفحه نیرو  استفاده شد. بیماران در دو حالت با و  بدون استفاده از کفی در طول فرایند راه رفتن مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که میانگین مصرف انرژی و جابه­جایی مرکز فشار قبل و بعد از استفاده از کفی کاهش یافت. میانگین مصرف انرژی قبل و بعد از استفاده از کفی به ترتیب381 /0 ،318 /0  ( 001/ 0=p)و میانگین جابه جایی مرکز فشار قبل و بعد از استفاده از کفی به ترتیب 17/23،26/99(001/ 0 p<) به دست آمد.
نتیجه­گیری: استفاده از کفی با لبه خارجی 8 درجه درکاهش مصرف انرژی و  جابه­جایی مرکز فشار تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 degree lateral wedge on energy consumption and displacement of the center of pressure in medial compartment knee osteoarthritis in frontal plane

نویسندگان [English]

  • Alireza Moazaz
  • Gholamreza Aminian
  • Roshanak Baghaie
  • Hoda Nabavi

چکیده [English]

Background: Osteoarthritis is a physiological response to the longitudinal and repeated forces applied to the joint which is associated with an increase in energy consumption and changes in the rate of  displacement of the center of pressure in these patients. The purpose of the present study was to investigate the effect of 8 degree lateral wedge in medial compartment knee osteoarthritis energy consumption and displacement of the center of pressure in frontal plane.
Methods: The research design was quasi-experimental with a pretest - posttest. In this study, 26 patients with medial compartment knee osteoarthritis in the age (range of 40 to 60 years) were selected through available sampling. In order to measure the energy consumption the polar electro and measure displacement of the center of pressure the force plate apparatus were used. Participants were evaluated in two conditions with/without of using   lateral wedge during walking.
Results: The results showed that the mean of energy consumption and the displacement of the center of pressure decreased after using the lateral wedge. The average range of energy consumption before and after using the lateral wedge was respectively 0/381, 0/318 (p< 0/001), and displacement of the center of pressure was respectively 26/99, 17/23 (p< 0/001).
Conclusion: Use therapeutic interventions such as 8 degree lateral wedge may reduce energy consumption and displacement of the center of pressure of patients with medial compartment knee osteoarthritis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knee osteoarthritis
  • energy consumption
  • velocity displacement of the center of pressure
  • 8 degree lateral wedge