نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

خلاصه
پیش‎زمینه: برای تعیین وجود تاندون پالماریس لانگوس از تست‎های متعددی استفاده می‎شود. در این مطالعه ما سعی کردیم پایایی درون و بین مشاهده‎گران پنج تست از مشهورترین آنها و همچنین تست فونکسیون عضله فلکسور سطحی پنجم را بررسی نماییم.
مواد و روش‎ها: دو معاینه‎گر که در مورد انجام تست‎ها آموزش دیده و تمرین کرده بودند، 105 داوطلب را در دو نوبت و به فاصله یک ماه مورد بررسی قرار دادند و نتایج معاینه آنها ثبت گردید. میزان پایایی روش‎های مختلف در دو مرحله با اندازه‎گیری Kappa بررسی شد.
یافته‎ها: میزان Kappa برای تست‎های مختلف و مراحل مختلف اندازه‎گیری از 541/0 (پایایی متوسط) تا 813/0 (پایایی تقریبا کامل) برای پالماریس متفاوت بود. بیشترین پایایی درون و بین مشاهده‎گران و همچنین بیشترین توافق با سایر تست‎ها را تست شافر داشت. کمترین میزان Kappa برای تست تامپسون بدست آمد و بقیه تست‎ها پایایی خوب به بالا داشتند. میزان Kappa در مورد پایایی درون و بین مشاهده‎گران برای فلکسور سطحی پنجم به ترتیب 415/0 و 500/0 بود (پایایی متوسط).
نتیجه‎گیری: تست‎های مورد مطالعه دارای پایایی خوبی هستند بجز تست تامپسون که وضعیت متوسطی داشت. به نظر می‎آید تست استاندارد (شافر) بهترین تست برای معاینه وجود یا عدم وجود تاندون پالماریس لانگوس باشد. روش مورد مطالعه برای معاینه فلکسور سطحی پنجم دارای پایی متوسط درون و بین مشاهده‏گران بود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interobserver and intraobserver reliability of different methods of examination for presence of palmaris longus and fifth superficial flexor AR Saeed, MD; A Ahmadzadeh, MD; AR Sadeghi far, MD; E Rasaee, MD

نویسندگان [English]

  • Alireza Saeed
  • Afshin Ahmadzadeh
  • Amirreza Sadeghifar
  • Elham Rasaee

چکیده [English]

Backgrounds: several tests are used to assess the presence of Palmaris longus tendon. In the present study we attempted to assess the interobserver and intraobserver reliability of five of the most famous ones and also the examination of fifth superficial flexor function.

Methods: Two observers, who had been trained about the tests and had practiced on them, examined 105 volunteers on two separate occasions and in one-month interval and the results were recorded. The reliability of each method was assessed with Kappa measurement.

Results: Kappa ranged from 0.541 (moderate reliability) to 0.813 (almost complete agreement) for Palmaris. The highest interobserver and intraobserver reliability and also the best agreement with other tests was of Schaeffer. The lowest Kappa was for Thompson and the others had good to excellent reliability. Kappa for interobserver and intraobserver reliability for fifth flexor was respectively 0.415 and 0.500 (moderate reliability).

Conclusion: the tests that were assessed have good reliability except for Thompson that has a moderate one. It seems that the standard test (Schaeffer) is the best method for assessment of Palmaris Longus absence or presence. The method assessed for evaluation of fifth superficial flexor variations assessment has a moderate interobserver and intraobserver reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Palmaris Longus – Superficial Flexor – physical examination – Reliability