نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

مقدمه: سندرم تونل کارپال شایع ترین شکل درگیری موضعی اعصاب محیطی می باشد. اغلب سندرم تونل کارپال و رادیکولوپاتی گردنی با یکدیگر رخ می دهند که که به عنوان سندرم دابل کراش شناخته می شوند.

هدف: بررسی فراوانی رادیکولوپاتی گردنی (CR[1]) در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال ([2]CTS) مراجعه کننده به بخش الکترودیاگنوزیس کلینیک امام رضا (ع) شهر رشت

مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی 117 بیمار دارای سندرم تونل کارپال مراجعه کننده به کلینیک امام رضا (ع) مورد بررسی قرار گرفتند، اطلاعات این بیماران از طریق پرسشنامه ای که شامل نتایج آزمایش الکترودیاگنوز، مشخصات فردی بیمار، شرح حال و تشخیص اولیه بیماری و نتایج بررسی،EMG /NCV[3]، مشخصات NCV شامل نوع (موارد یکطرفه و دوطرفه) و نیز شدت بیماری تونل کارپال،‌ نتایج EMG شامل اطلاعات مربوط به وجود رادیکولوپاتی گردنی همراه نوع و سندرم دابل کراش ثبت گردید و اطلاعات در نهایت وارد نرم افزار SPSS شده و از طریق آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: از  117 بیمار با تشخیص اولیه سندرم تونل کارپال، 21 نفر (9/17%) بیماران مرد و 96 نفر (1/82%) زن، با میانگین سنی 5/46 سال بودند. بیشترین درصد(5/41٪ ) بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال ( CTS ) را زنان خانه دارتشکیل می دادند. 48  نفر (41%) از کل بیماران CTS  دو طرفه و 69 بیمار (59%) CTS یکطرفه داشتند. شیوع سندرم دابل کراش در این مطالعه حدود 35% برآورد شد. از 41 بیمار مبتلا به سندرم دابل کراش ، 25 نفر (61%) دابل کراش یکطرفه داشتند و که در بیشتر موارد (8/48%) با شدت متوسط و با درگیری در ریشه عصبی C7 ( 7/70%) بود. با استفاده از Regression  Binary Logisticو با استفاده از مدل Enter مشخص گردید سن و شاخص توده بدنی([4] (BMI دو متغیر تاثیر گذار بر بروز توام سندرم تونل کارپال و درگیری مهره های گردنی بوده اند( 0001/0P< ).

نتیجه گیری: از آنجا که اطلاع از همزمانی وجود رادیکولوپاتی گردنی در درمان بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال ضروری می باشد، لازم است بیماران مبتلا به این سندرم، از نظر وجود سندرم دابل کراش نیز مورد بررسی قرار گیرند. 

واژگان کلیدی: سندرم تونل کارپال، رادیکولوپاتی گردنی، سندرم دابل کراش

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Frequency of Cervical Radiculopathy (CR) in Patients with Carpal Tunnel Syndrome (CTS) Referred to Electrodiagnosis Department of Rasht Imam Reza Clinic

نویسندگان [English]

  • Amir Salari
  • Ahmad –Reza Mirbolok
  • Mozafar Hoseininejad
  • Ali Karimi

چکیده [English]

Abstract

Background: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common form of localized peripheral neuropathy. CTS and cervical radiculopathy (CR) often co-occur, known as double crush syndrome (DCS).

Aim: This study aimed at determining frequency of CR in patients with CTS referred to electrodiagnosis department of Rasht Imam Reza clinic.

Materials and Methods: This was a descriptive cross-sectional study on 117 patients with CTS referred to Imam Reza clinic. The patients’ data were recorded through a questionnaire including electrodiagnosis test results, patients’ demographic data, medical history and disease primary diagnosis and related results, electromyogram (EMG)/nerve conduction velocity (NCV) tests results. NCV test shows CTS type (unilateral and bilateral) as well as its severity, while EMG test determines co-occurrence of CR and CTS, type and severity of DCS. Finally, the data were entered into SPSS 19, and analyzed using statistical tests.

Results: Out of 117 patients with primary diagnosis of CTS, 21 patients (17.9%) were male and 96 patients (82.1%) were female, with a mean age of 46.5 years. The highest frequency (41.5%) in patients with CTS belonged to housewives. 48 (41%) patients had bilateral CTS and 69 patients (59%) suffered from unilateral one. DCS prevalence in this study was about 35%. Out of 41 patients with DCS, 25 patients (61%) had unilateral DCS with moderate severity (48.8%) and C7 radiculopathy (70.7%). Using binary logistic regression analysis (method=ENTER) showed that age and body mass index (BMI) were two variables affecting on the simultaneous development of CTS and cervical spines involvement (P<0.0001).

Conclusion: Since knowing simultaneous presence of CR and CTS in patients’ therapy is necessary, patients with CTS should be examined for DCS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carpal tunnel syndrome
  • cervical
  • Radiculopathy