نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پیش زمینه: استئوآرتریت یک بیماری پیش رونده مفصلی می باشد. میوه بنه خاصیت آنتی­اکسیدانی و ضد التهابی دارد. سلول های بنیادی مغز استخوان توانایی تمایز به سلول های کندروسیت را دارند. هدف از انجام این مطالعه، تأثیر عصاره هیدروالکلی میوه بنه همراه با سلول های بنیادی در مدل استئوآرتریت ایجاد شده در زانوی رت می باشد.

مواد و روش ها: ابتدا 50 سر رت نر به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. سپس در روزهای صفر و 3، 50 لاندا آنزیم کلاژناز نوع 2 تحت بیهوشی در فضای مفصلی زانوی چپ تزریق شد. پس از 10 هفته استئوآرتریت ایجاد شده و رت ها بر اساس نوع درمان به 5 گروه شامل: کنترل، درمان با سلول های بنیادی و عصاره هیدروالکلی میوه بنه، درمان با عصاره هیدروالکلی میوه بنه، درمان با سلول های بنیادی و درمان هایالگان تقسیم بندی شدند. در پایان مطالعه، بررسی های رادیوگرافی، هیستوپاتولوژی و اندازه­گیری شاخص های آنتی اکسیدانی MDA-TAC انجام شد.

 یافته ها: ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژیکی 12 هفته بعد از درمان نشان داد که نتایج در گروه سلول همراه عصاره در مقایسه با سایر گروه های درمانی و گروه کنترل تفاوت معنی داری داشته است (P<0.05). هم چنین براساس بررسی بیوشیمیایی MDA-TAC در گروه سلول همراه عصاره کاهش قابل توجه میزان استرس اکسیداتیوها نسبت به سایر گروه های درمانی و کنترل مشاهده شد (P<0.05).

نتیجه گیری: به نظر می رسد عصاره هیدروالکلی میوه بنه همراه با سلول های بینادی مشتق شده از مغز استخوان در ترمیم غضروف زانو مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of Pistacia atlantica hydro alcoholic extract with bone marrow- derived stem cells on induced knee osteoarthritis in rat

نویسندگان [English]

 • giti Borzooeian 1
 • Nader Tanideh 2
 • Mehrzad Lotfi 2
 • Maral Mokhtari 2
 • Habibollah Nazem 3
 • Mahsa Sani 2
 • Mahin Salman-nezhad 2
 • omid koohi-hosseinabadi 2
 • sajad daneshi 2

1

2

3

چکیده [English]

Background: Osteoarthritis is a progressive joint disease. Mastic fruit has antioxidant and anti-inflammatory properties. Bone marrow stem cells have the ability to differentiate into chondrocyte. The purpose of this study is evaluation the effect of Pistacia atlantica hydro alcoholic extract with bone marrow- derived stem cells on induced knee osteoarthritis in rat.

Methods: Firstly, 50 male Wistar rats were divided into 5 groups of 10. Then, on days zero and 3, fifty μl collagenase type 2 under anesthesia was injected in the left knee. After 10 weeks, osteoarthritis was induced and rats based on the type of treatment were divided into 5 groups including: control, treatment by stem cell and Pistacia atlantica hydro alcoholic extract, Pistacia atlantica hydro alcoholic extract therapy, stem cell therapy and treatment with hyalgan. At the end of study, radiographic and histopathology surveys and also measured of antioxidant properties as MDA-TAC was done.

Results: After 12 weeks of treatment, radiographic and histopathological evaluation showed that the results of the cell with extract group was significantly different compared to other treatment groups and the control group (P <0.05). Also, based on biochemical evaluation of MDA-TAC in cell with extract group significant reduction in oxidative stress is observed compared to other treatment groups and control (P <0.05).

Conclusions: It seems that Pistacia atlantica hydro alcoholic extract with bone marrow- derived stem cells are effective in knee cartilage repair.

کلیدواژه‌ها [English]

 • osteoarthritis
 • Pistacia atlantica Hydro Alcoholic Extract
 • Bone Marrow Stem Cells
 • Chondrocyte