نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

10.22034/ijos.2020.121295

چکیده

پیش‎زمینه: عمل تعویض مفصل زانو براساس راستای مکانیکی استوار است. در روش راستای کینماتیک، به اندازه ضخامت استخوان و غضروف فرسایش یافته و نیز ضخامت استخوان و غضروف و تیغ اره برداشته شده از دیستال و پشت کوندیل‎های فمور، فلز کمپوننت و سیمان فمور جایگزین می‎شود. در این مطالعه، نتایج دو روش در «تعویض مفصل زانو» مقایسه شدند.

مواد و روش‎ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی ٩٠بیمار (٢ گروه ٤٥ نفری)، دو روش راستای مکانیک و کینماتیک برای تعویض مفصل زانو بکار گرفته شد. یک سال بعد از عمل، بیماران دو گروه از نظر تعداد روزهای بستری، نمره «لی‎شلم»، میزان رضایت‎مندی و زمان کنار گذاشتن واکر مقایسه شدند.

یافته‎ها: ٧٣ بیمار در زمان پیگیری مراجعه نمودند (٣٧ بیمار گروه کینماتیک و ٣٦ بیمار گروه مکانیک). بین میانگین هموگلوبین قبل از عمل در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت؛ ولی میانگین هموگلوبین بعد از عمل بین دو گروه معنی‌دار بود (٠/٠٠١=p < /em>). بین میانگین رضایت‎مندی از عمل جراحی در دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود نداشت در حالی که تفاوت میانگین نمرات معیار امتیازدهی «لی‌شلم» در دو گروه معنی‌دار بود (٠/٠٠١=p < /em>).

نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج نشان داد که در تعویض مفصل با روش کینماتیک، درد بیمار کمتر، برگشت به فعالیت روزمره زودتر، خونریزی عمل جراحی کمتر و رضایت‎مندی بیمار بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Kinematic and Mechanical Align Techniques in the Total Knee Arthroplasty

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Karimi Mobarakeh, MD 1
  • Mohsen Mardani Kivi, MD 2
  • Masoud Hadjikhani, MD 1

1

2

چکیده [English]

Background: Knee arthroplasty has been traditionally based on mechanical alignment restoration. In the newer, “Kinematically aligned knee replacement”, the eroded bone and joint surfaces in addition to saw-blade thickness are removed and replaced by the components. This study compared the results of two techniques of knee arthroplasty.

Methods: In a clinical trial study, 90 patients who were candidates for knee arthroplasty were divided into 2 groups: 45 cases received knee arthroplasty by “mechanically aligned” and 45 by “Kinematically aligned” technique. The two groups were compared after 1 year by Lysholm score, hospitalization period, subjective satisfaction, and period of need for ambulatory aid.

Results: 73 patients referred for follow up: 37 patients in the kinematic and 36 in the mechanical group. The mean hemoglobin drop was not significantly different between the two kinematic and mechanical groups; while the post operation mean hemoglobin drop difference was significant (p < /em>=.001). No significant difference in the patient satisfaction of the operation was observed between two groups. The difference of mean Lyshlom score was different between two groups (p < /em>=.000).

Conclusions: kinematically aligned” knee replacement is associated with less pain, earlier return to daily activity, lesser intra operative bleeding and more patient satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroplasty
  • knee
  • Kinematics
  • Mechanics