نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22034/ijos.2020.121293

چکیده

پیش‎زمینه: رباط متقاطع جلویی از اجزای اصلی در بیومکانیک پایداری مفصل زانو است. پارگی این رباط، احتمال آسیب منیسک‌ها و غضروف مفصلی را افزایش می‌دهد. در این مطالعه، نتایج درمان بازسازی رباط متقاطع جلویی و آسیب غضروفی و پارگی منیسک، در بیمارانی که با تأخیر بیش از ٧ سال درمان شده بودند، بررسی گردید.

مواد و روش‎ها: در این مطالعه مقطعی، ٤٣ بیمار (٣٩ مرد، ٤ زن) با میانگین سنی ٣٨ سال که با تاخیر بیش از ٧ سال تحت بازسازی رباط متقاطع جلویی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. نتایج مقیاس‌های نمره‌دهی KOOS ،IKDC، «لی‌شلم» «تنگر»، و یافته‌های آرتروسکوپی بیماران از نظر آسیب منیسک و غضروفی، قبل از عمل و در زمان پیگیری نهایی مقایسه شدند. میانگین زمان پیگیری 34 ماه بود.

یافته‎ها: میانگین زمان بین آسیب اولیه تا درمان ١٢١ماه بود. در ٣٩ بیمار  (٩٠/٧%) آسیب غضروفی در قسمت‎های مختلف سطح مفصلی بود که در ٢٠ مورد، آسیب درجه I و II و ١٩مورد درجه III و IV بود. آسیب رباط در 35 بیمار (٨١/٤%) با آسیب منیسک‎ همراه بود. تنها در ٢ مورد (٤/٦%) آسیب رباط بدون آسیب منیسک یا غضروف بود. بهبودی معنی‎داری در نمرات تمامی مقیاس‌ها پس از جراحی مشاهده گردید (٠/٠٠١>p < /em>).

نتیجه‌گیری: علی‌رغم اینکه تاخیر در بازسازی رباط متقاطع جلویی، منجر به عوارضی از قبیل آسیب منیسک و غضروفی می‎گردد، لیکن بازسازی این رباط حتی با تاخیر چند ساله می‎تواند کیفیت زندگی و سطح فعالیتی بیماران را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Delay of more than 7 Years after the Primary Trauma (Results and Associate Injuries)

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Navali, MD
  • Mehraban Mehraeen, MD

چکیده [English]

Background: Anterior cruciate ligament (ACL) is a critical element in the biomechanics of knee joint stability. ACL tear increases the risk of meniscal and articular cartilage injury. This study evaluated the occurrence of meniscal and chondral injuries and the results of ACL reconstruction with more than 7 years delay in ACL reconstruction.

Methods: In a cross sectional study, 43 patients (39 men, 4 women) at mean age of 38 years, who underwent ACL reconstruction with a delay of more than 7 years, were studied. The Lysholm, IKDC, Tenger and KOOS scores were evaluated before surgery and at the last follow up. The observed meniscal or chondral lesions were collected from the patients’ arthroscopic records. The mean follow-up was 34 months.

Results: The mean time interval between primary trauma and ACL reconstruction surgery was 121 months. A total of 39 cases (90/7%) had chondral lesions which include 20 cases of grade I/II and 19 cases of grade III/IV lesions. In 35 patients (81.4%) meniscal tear was observed. Only two cases (4.6%) had isolated ACL tear. A statistically significant improvement in IKDC, Lysholm, KOOS, and Tegner score was observed following surgical treatment (p < /em><.001).

Conclusions: Longstanding ACL tear leads to increase the occurrence of meniscal and cartilage injuries. Delayed ACL reconstruction in this group of patients can improve IKDC, Lysholm and KOOS knee scores and Tegner activity level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament
  • knee
  • Reconstruction
  • Tibial menisci
  • Cartilage