نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

10.22034/ijos.2020.121291

چکیده

پیش‌زمینه: پارگی رباط متقاطع جلویی، شایع‎ترین ترومای زانو در حین فعالیت‌های ورزشی است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج درمان پارگی رباط متقاطع جلویی به‎روش مینی‎آرتروتومی با استفاده از گرافت تاندون کشککی بود.

مواد و روش‎ها: در یک مطالعه توصیفی، از بین مراجعین یک مرکز درمانی اهواز در طی دو سال، تعداد ٥٧ بیمار (٥٥ مرد، ٢ زن) ٢٠ تا 45 ساله مبتلا به پارگی رباط متقاطع جلویی که به روش مینی‎آرتروتومی با استفاده از گرافت تاندون کشککی درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج براساس معاینه بالینی و نمره معیار «لی‌شُلم» با میانگین زمان پیگیری ١١/٧ (٢٨-٧)  ماه بررسی شدند.

یافته‎ها: تعداد ٣٣ بیمار ضایعه در سمت راست و ٢٧ نفر ضایعه سمت چپ داشتند. پس از عمل، ٨٦% بیماران هیچ محدودیت حرکتی و ٨٢% ناپایداری زانو نداشتند و ٩٦% بیماران قادر به انجام فعالیت‌های قبلی بودند. تنها 4٤ درصد قادر به انجام فعالیت‌ ورزشی در سطح قبلی فعالیت خود نبودند. میانگین نمره «لی‎شلم» ٨٣/٦٣ (٩٣-٦٩) بود.

نتیجه‎گیری: بازسازی پارگی رباط متقاطع جلویی به روش مینی‌آرتروتومی و با استفاده از گرافت تاندون کشککی دارای نتایج قابل قبولی از نظر درمان بیماران می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Results of ACL Reconstruction Using Bone-Patellar-Bone Autograft

نویسندگان [English]

  • Saeid Tabatabaei, MD
  • Miremad Miremarati, MD

چکیده [English]

Background: Rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) is the most common knee injury during sport activities. The purpose of this study was to investigate the results of ACL reconstruction using middle 1/3 of the autologous patellar ligament by miniarthrotomy approach in young patients.

Methods: In a descriptive study, 57 patients (55 male, 2 female) at age of 20 to 45 years old, who were referred with ACL rupture and treated with ACL reconstruction using autograft bone-patellar-bone during a 2-year period in a training hospital in Ahvaz, Iran, were studied. The clinical results were investigated with an 11.7 months (7-28 months) follow-up, using Lysholm Knee Score, and physical re-evaluation.

Results: In 33 cases, right knee and in 24 left knee was affected. Eighty-six percent of the patients had no limitation in knee motion after surgery, and 82 percent had no knee instability. Ninety-six percent of the patients could return to the pre-injury sport activity. The mean Lysholm knee score was 83.63 (69-93).

Conclusions: Reconstruction of the anterior cruciate ligament using autograft bone-patellar-tendon with miniarthrotomy has clinically acceptable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament
  • knee
  • Bone-patellar tendon-bone grafts
  • Reconstruction
  • Autograft