نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121287

چکیده

۰/۰۴۵پیش‎زمینه: استئوآرتریت یک بیماری تخریب کننده مفاصل است. ژن آسپورین (ASPN) دستور ساخت یک پروتئین خارج سلولی غضروفی را صادر می‌کند. پلی‌مورفیسم‌های تکرار اسید آسپارتیک (D)، زمینه‌ساز بروز استئوآریت می‌باشند. وجود آلل D14 قابلیت ابتلا به استئوآرتریت را در جمعیت ژاپنی و چینی افزایش می‌دهد ولی در نژاد سفیدپوستان نقش مهمی ندارد؛ و آلل D15 نیز در جمعیت‌ یونانی به عنوان عامل خطر به شمار می‌رود. با توجه به شیوع بالای استئوآرتریت زانو در ایران، در این مطالعه تاثیر ژن آسپورین در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو بررسی گردید.

مواد و روش‌ها: تعداد ۱۰۰ بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو (۷۲ زن، ۲۸ مرد) که به صورت متوالی در یک مرکز آموزشی شهر تهران انتخاب شدند با ۱۰۰ نفر گروه کنترل بدون هیچ نشانه آرتریت یا بیماری مفصلی مقایسه شدند. تمامی افراد دو گروه ایرانی بودند. فراوانی آلل‌های تکرار D در دو گروه استخراج، و ارتباط بین پلی‌مورفیسم تکرار D و استئوآرتریت بررسی شد.

یافته‌ها: بین دو گروه بیمار و کنترل، از نظر فراوانی آلل‌های D14 و D15، برخی تفاوت‌های جزئی وجود داشت. در زنان ایرانی، ارتباط بین آلل D15 و آرتروز زانو معنی‌دار بود (۰/۰۴۵=(OR=۱/۷۳ ، %۹۵ CI=۱/۰۱-۲/۹۴ ،p < /em> و آلل D14 به طور معنی‌داری در مقابل آرتروز زانو نقش محافظتی به عهده داشت (۰/۰۳۲=p < /em>).

نتیجه‌گیری: آلل D15 می‌تواند یک آلل مخاطره آمیز در میان زنان ایرانی باشد. نتایج حاصل از رابطه بین آلل D15 و آرتروز زانو، نسبتا شبیه جمعیت زنان یونانی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Asporin Gene Polymorphism as a Risk Factor for Knee Osteoarthritis in Iran

نویسندگان [English]

 • Roshanak Jazayeri, MD 1
 • Mohammad Qoreishi, MD 2
 • Hamid Reza Seyyed Hoseinzadeh, MD 2
 • Mojgan Babanejad, MS 1
 • Enayatollah Bakhshi, PhD 1
 • Hossein Najmabadi, PhD 1
 • Seyyed Mohammad Jazayeri, MD 2

چکیده [English]

Background: Osteoarthritis (OA) is a degenerative disease of the joints. The asporin (ASPN) gene encodes a cartilage extracellular protein belonging to the small leucine-rich proteoglycan family. Polymorphisms in the aspartic acid (D) repeat are associated with OA susceptibility. The D14 allele is associated with increased OA susceptibility in the Japanese and the Han Chinese but is not an important factor in OA etiology among Caucasians, though the D15 allele is a risk factor for the Greek population.  In this study, the effect of ASPN on Iranian with knee OA is investigated.

Methods: 100 knee OA patients (72 female, 28 male) in a training hospital in Tehran, Iran were compared with 100 controls with no sign of OA, and the allelic association of the D-repeat polymorphism was studied in two groups.

Results: There were some minor differences in the frequencies of the D14 and D15 alleles between patient and control groups. These differences were, however, significant only for females. In Iranian females, D15 allele was significantly associated with KOA (p < /em>=.045), and D14 allele was significantly protective from KOA (p < /em>=.032).

Conclusions: D15 allele could be considered a risk allele only for women (p=.045, OR=1.73, 95% CI=1.01-2.94) in the Iranian population. This association is in part similar to that finding for the Greek population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asporin
 • Gene
 • Polymorphism
 • osteoarthritis
 • knee