نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121284

چکیده

پیش‌زمینه: استئوآرتریت مفصل زانو از علل اصلی ناتوانی در افراد مسن می‎باشد. شواهد نشان می‎دهند دفورمیتی واروس می‎تواند از انتهای فمور یا ابتدای تی‎بیا یا به‎علت لاکسیتی لیگامانی ایجاد شود. در صورت استئوتومی، در جای دیگر غیر از محل اصلی دفورمیتی، ممکن است باعث ایجاد دفورمیتی زیگزاگی گردد و احتمال خطر ایجاد استئوآرتریت را بالا ببرد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین محل دقیق دفورمیتی در واروس و والگوس زانو بود.مواد و روش‎ها: مطالعه برروی ۴۰ بیمار مبتلا به دفورمیتی واروس و والگوس زانو با میانگین سنی ۲۷/۴ سال (۳۸-۱۹) انجام شد. از هر بیمار به‎صورت ایستاده پرتونگاری دیجیتال اندام تحتانی تهیه شد. سپس محورهای اندام با کمک کامپیوتر رسم و با روش‌‌های آماری تجزیه و تحلیل گردید.یافته‎ها: در ۹۴/۵% موارد محل دفورمیتی ابتدای تیبیا تعیین شد و در ۵/۵% محل دفورمیتی انتهای فمور قرار داشت که محل مناسب استئوتومی می‎باشد. در مطالعه ما مشخص شد که واروس زانو تحت تأثیر چند عامل می‎باشد به این ترتیب که دفورمیتی انتهای فمور در  ۶۷/۵% موارد و دفورمیتی ابتدای تیبیا در %۶۲/۵ موارد و لاکسیتی لیگامانی در ۷۷/۵% موارد دخیل است.نتیجه‎گیری: باتوجه به اینکه در دفورمیتی‎های واروس، محل دفورمیتی می‎تواند تحت تأثیر سه عامل ذکر شده باشد، توصیه می‎شود قبل از انجام مداخلات جراحی به کمک رسم محورها و زوایا محل اصلی دفورمیتی تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assesment of the Best Location of Corrective Osteotomy in Genuvarus

نویسندگان [English]

  • Amirreza Sadeghifar, MD
  • Arash Akbari, MD
  • Mahmood Karimi Mobarakeh, MD

چکیده [English]

Background: Knee osteoarthritis is a common etiology of disability in older age group. There are evidences suggesting that varus or valgus deformity can be from distal of femur, proximal of tibia or because of ligamentous laxity. Osteotomy in incorrect location may create zigzag deformity and may contribute to increase risk of osteoarthritis. The objective of this study was to find the correct location of deformity in genuevarum or genuevalgum.Methods: We studied 40 patients with knee deformity at a mean age of 27.4 years (19-38), prospectively. Standing 3-point view radiographs were obtained on each patient, and the limb axis was determined. The data on limb malalignment was analyzed statistically.Results: In 94.5% of cases the location of varus deformity was proximal of tibia and in 5.5% in distal of femur, the best location of osteotomy. Our study also revealed multiple factors contributing to varus deformity, i.e. distal femur in 67.5%of cases, proximal tibia deformity in 92.5% of cases and ligamentous laxity in 77.5%.Conclusions: Varus knee deformity can be from proximal tibia, distal femur or knee laxity. Before any corrective surgery one must clarify location of deformity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteotomy
  • osteoarthritis
  • Genuvarus
  • Tibia
  • Femur