نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه آزاد

4 دانشگاه تهران

10.22034/ijos.2020.121283

چکیده

پیش‎زمینه: در روش‎های معمول اندازه‎گیری آنته ورژن به‎صورت دوبعدی، از اسلایس‎های سی‎تی‌اسکن و در روش سه‎بعدی از مدل استخراج شده استخوان از میان تصاویر سی‎تی‎اسکن استفاده می‎شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اندازه‎گیری آنته ورژن گردن فمور به روش دوبعدی و سه بعدی بود.مواد و روش‎ها: در این مطالعه گذشته‌نگر، در ۴۰ بیمار (۶ مرد، ۳۴ زن) مراجعه کننده به یک مرکز درمانی تهران، آنته ورژن فمور به روش دو بعدی و سه بعدی با استفاده از سی‎تی‎اسکن ارزیابی گردید. نقاط مرجع برای اندازه‎گیری این زاویه در هردو روش شامل مرکز سر فمور، مرکز گردن فمور، و برآمدگی پشتی دو کوندیل فمور بود. در روش سه‎بعدی صفحه‎ای عمود بر محور آناتومی فمور به‎عنوان نمای ارزیابی تعریف شد.یافته‎ها: میانگین آنته ورژن با روش دوبعدی ۹/۸ و در روش سه بعدی ۱۶/۱۱محاسبه گردید. نمودار «بلاند- آلتمن» نیز بین دو روش دو و سه بعدی اختلاف معنی‌دار نشان داد.نتیجه‎گیری: اختلاف بین دو روش دو و سه بعدی می‎تواند با انتخاب اسلایس‎ها، نحوه قرارگیری بیمار بر روی تخت و یا تأثیر بدشکلی در روش دوبعدی وابسته باشد. در روش سه‎بعدی با تعیین صحیح تر علایم و زاویه دید فمور، خطاهای اندازه‎گیری کاهش می‎یابد. باتوجه به عدم وجود روش قطعی، لازم است بازبینی و مطالعات بیشتر در مورد نحوه اندازه‎گیری این زاویه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Femoral Anteversion Measurement in 2 and 3 Dimensions

نویسندگان [English]

  • Pooneh Dehghan, MD 1
  • Zahra Saghaei ,MSc 2
  • Farid Abbaszadeh, MSc 3
  • Morad Karimpour, PhD 4
  • Soheil Mehdipoor, MD 2

چکیده [English]

Background: Femoral neck anteversion is usually measured on the 2-dimensional (2D) images on CT slices. The 3D method uses 3-dimensional model of the femur reconstructed from CT scan images. The aim of this study was to compare these two methods of measurement of femoral ante-version.  Methods: In a retrospective study, CT scans of 40 patients (6 men, 34 women) of a teaching hospital in Tehran-Iran were included. Both methods use the same anatomical landmarks, i.e. center of femoral head, femoral neck axis and posterior apex of the femoral condyles. In the 3D method, anteversion angle was measured on a plane perpendicular to the anatomical axis of femur. Whereas in the 2D method the measurement is performed on CT scan slices.Results: Mean anteversion was found to be 9.8 for the 2D and 16.11 for the 3D method. Bland-Altman plot shows that the difference between the two methods is significant.Conclusions: This difference between 2D ad 3D measurement of femoral anteversion may be depend on the level of the selected CT slices, patients positioning during CT examination, and the impact of the deformity. The 3D method eliminates obvious sources of error, namely identifying landmarks and individual orientation of femur. Due to the lack of any gold standard there is a need to further review and study the measurement of this angle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anteversion
  • Femur
  • CT scan
  • Tomography
  • X-ray