نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

10.22034/ijos.2020.121225

چکیده

پیش‌زمینه: پارگی تاندون‌های خم کننده دست در ناحیه ۵ (Zone 5) یکی از آسیب‌های شایع نسج نرم در اندام بالایی است که در اثر اشیاء نوک تیز و برنده ایجاد می‌شود و در بسیاری از موارد منجر به محدودیت حرکتی و یا اختلال در عملکرد طبیعی دست می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج ترمیم پارگی رباط‌های خم کننده انگشتان دست در ناحیه ۵ می‌باشد.مواد و روش‌ها: مطالعه به روش آینده‌نگر بر روی ۳۰ بیمار که با قطع تاندون‌های خم کننده انگشتان در ناحیه 5 (در سطح جلویی ساعد در بالای مچ دست) در طی 14 ماه (سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵) به دو مرکز دانشگاهی اهواز مراجعه کردند، انجام شد. بیماران تحت ترمیم جراحی و پیگیری قرار گرفتند. ترمیم پارگی‌ها با روش تغییریافته «کسلر» (Kessler) و حداقل پیگیری ۶ ماهه انجام شد. عملکرد انگشتان تغییر یافته دست و تاندون‌های خم کننده با سیستم «باک‌ ـ گرامکو» (Buck-Gramcko) نمره‌دهی شد.یافته‌ها: در مجموع ۱۲۰ انگشت دچار ضایعه شدند. ۱۸ مورد در شست و ۱۰۲ در سایر انگشتان بودند. میانگین سن بیماران ۲۳ سال بود. به‌طور میانگین در هر بیمار ۴ تاندون از ۱۲ تاندون موجود پاره شد. براساس سیستم نمره‌دهی «باک ـ گرامکو» از ۱۲۰ تاندون عمل شده، ۸۵ انگشت نتیجه عالی (۷۰/۶۲%)، ۶ انگشت خوب (۵/۲۸%) و ۲۹ انگشت نتیجه بد (۲۴/۱%) داشتند. ۱۷ بیمار قادر به انجام کار قبلی خود بودند.نتیجه‌گیری: در 76% موارد نتایج ترمیم پارگی تاندون‌های خم کننده انگشتان رضایتبخش بود که نسبت به یافته‌های مشابه در متون پزشکی کمتر می‌باشد و حدود نیمی از بیماران به کار قبلی خود بازگشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surgical Repair of Flexor Tendon Injuries in Zone 5

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhossein Mehdinasab, MD
  • Naser Sarafan, MD
  • Hassan Emami, MD

چکیده [English]

Background: Lacerations of flexor tendons are among the common soft tissue injuries of upper limb, which are often caused by broken glass, or other penetrating wounds. The aim of this study is to report the treatment outcome of such injures in zone V.Methods: In a 14-month period, 30 consecutive cases of flexor tendon laceration in zone V that were repaired by a modified Kessler technique in Ahvaz teaching centers were prospectively followed with a minimum follow-up of six months. The cases were assessed by Buck-Gramcko scoring system. Results: 120 finger flexor tendons, consisting of 18 thumbs and 102 fingers were repaired. The patients had a mean age of 23 years, and each patient had a mean number of 4 tendons repaired. The functional results were excellent in 85 (70.62%), good in 6 (5.28%) and poor in 29 (24.1%) fingers. Seventeen patients could return to their original occupation.Conclusions:  Repair of zone V flexor tendon injury in our hand had satisfactory results in only 76 percent of cases, and resulted in inability to return to pre-injury occupation in about half of the cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendons
  • Wounds and Injuries
  • Flexor
  • Hand