نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121224

چکیده

پیش‌زمینه: در این مطالعه نتایج کوتاه‌مدت بازسازی رباط متقاطع جلویی با استفاده از اتوگرافت ۴ رشته‌ا‌ی هامسترینگ و سیستم کراس‌پین برای قسمت فمورال مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی ۲۴ بیمار با میانگین سنی ۲۵ سال (۲۰ تا ۳۴ سال) با پارگی مزمن رباط متقاطع جلویی در بیمارستان شهید مطهری ارومیه مورد مطالعه قرار گرفتند. ۲۳ بیمار مرد و یک مورد زن بودند. تمام بیماران با اتوگرافت ۴ رشته‌ای هامسترینگ و سیستم کراس‌پین فموال و یک پیچ انترفرانس برای سمت تی بیا جراحی شدند. هشت بیمار برای آسیب‌های منیسک نیز به‌طور همزمان مورد عمل جراحی قرار گرفتند. بررسی نهایی۹  ماه پس از عمل جراحی با استفاده از پرسشنامه‌های «لی‌شُلم» (Lysholm) و «تگنر» (Tegner)، پرتونگاری و اندازه‌گیری با آرترومتر انجام گرفت.یافته‌ها: نمره «لی‌شُلم» در ۲۲ بیمار خوب یا عالی، در ۱ بیمار متوسط و در یکی دیگر بد بود. میانگین نمره «لی‌شُلم» ۸۵/۹ بود. در ۱۶بیمار براساس نمره «تگنر» سطح فعالیت بیمار نسبت به قبل از عمل افزایش یافت و در ۸ بیمار تغییر نکرد. با استفاده از اندازه‌گیری با آرترومتر میانگین میزان جلو آمدن تی‌بیا به‌طور چشمگیری کاهش یافت. در ۲ بیمار به علت پارگی زودرس به هنگام برداشت گرافت، از زانوی مقابل گرافت برداشته شد. در ۲ مورد عفونت اتفاق افتاد که در یکی از آنان گرافت و پیچ و پین الزاماً برداشته شد.نتیجه‌گیری: بازسازی رباط متقاطع با روش کراس‌پین، باعث ارتقاء سطح فعالیت بیشتر بیماران می‌شود. عفونت و اشکال در برداشتن گرافت دو عارضه اصلی این عمل بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Anterior Cruciate Ligament Using Cross Pin Femoral Fixation (Short-Term Results)

نویسندگان [English]

  • Fardin Mirzatolouei, MD
  • Ahmadreza Afshar, MD

چکیده [English]

Background: We evaluated the short term results of reconstruction of anterior cruciate ligament ruptures using a four strand hamstring autograft and cross pin femoral fixation.Methods: In a cross-sectional study 24 patients (1 female, 23 males) with mean age of 25 years (20-34) with chronic ACL ruptures were studied in a hospital in Urmia. The patients were treated with a four-strand hamstring autograft, cross pin femoral fixation (transfix) and an interference srcrew on the tibial side. Eight patients received simultaneous treatment for meniscal pathology. Final evaluation was performed 9 months after surgery, using the Lysholm and tegner scales, radiographs and a simple arthrometer.Results: The Lysholm score was good or excellent in 22 petients, fair in one and poor in one patient. Mean Lysholm score was 85.9. Tegner activity scores demonstrated that 16 patients had moved at least one level up, and the remaining cases stayed at their pre-operative level. Arthrometer showed a significant decrease in anterior tibial translation. Two patients developed septic arthritis one of whom required graft, pin and screw removal. Because of graft harvest failure, hamstring graft was taken from the contra lateral side in 2 patients.Conclusions: Reconstruction of ACL using four-strand hamstring tendons and cross pin femoral fixation results in considerably high success rate in short term. Infection and graft harvest failure are the major complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament
  • Transplantation
  • Autologous
  • knee
  • Tendons