نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121139

چکیده

پیش‌زمینه: استفاده از تورنیکه در اعمال جراحی ارتوپدی به منظور ایجاد یک محیط بدون خون برای راحتی کار جراح انجام می‌گیرد، ولی ممکن است با خطرات بالقوه‌ای همراه باشد.  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر استفاده یا عدم استفاده از تورنیکه در عمل جراحی پلاک گذاری در شکستگی های حاد خارج مفصلی تی بیا انجام گرفت.مواد و روش‌ها: ۱۳۸ بیمار با شکستگی حاد خارج مفصلی تی‌بیا به‌صورت تصادفی به دو گروه «تورنیکه» و «بدون تورنیکه» تقسیم شدند. پس از عمل، میزان درد بیماران، میزان ترشح هموواک، زمان رسیدن استخوان به جوش خوردگی کامل و بروز یا عدم بروز عفونت و جوش‌نخوردگی بررسی شد. زمان پیگیری برای تمامی بیماران حداقل یک سال بود.یافته‌ها: ۷۳ بیمار گروه «بدون تورنیکه» ترشح هموواک و درد پس از عمل کمتری در ۲۴ ساعت اول داشتند. در حالی‌که ۶۵ بیماری که با تورنیکه عمل شده بودند، زمان عمل کوتاه‌تری داشتند. از نظر میزان جوش خوردگی و عفونت بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: عدم استفاده از تورنیکه اگر چه زمان بدست آمدن جوش‌خوردگی یا میزان بروز عفونت پس از عمل جراحی پیچ و پلاک برای شکستگی تی‌بیا را کاهش نمی‌دهد، ولی با کاهش درد احساس شده پس از عمل توسط بیمار همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourniquet on Plating of Acute Extraarticular Tibia Fractures

نویسندگان [English]

  • Alireza Saied, MD
  • Seyed Masood Moddarressi, MD طModdarressi, MD

چکیده [English]

Background: Use of Tourniquet in orthopaedics, to produce a bloodless field, is mainly for the comfort of the surgeon. It is, however, associated with potential dangers. This study was performed to assess the effects of tourniquet use on patients’ and surgeons’ comfort when plating tibial fractures.Methods: 138 patients with acute extraarticular tibia fractures were randomized into “tourniquet” and no "no tourniquet" groups. Postoperatively patients' pain, the amount of blood drainage, time to complete bony :::union:::, development of infection and non:::union::: was compared between the two groups in a minimum one year follow-up.Results: 73 cases who were in “no tourniquet” group had significantly less bloold drainage, and less postoperative pain in the first 24 hours. The surgical time was however shorter in 65 patients that had tourniquet. The :::union::: or infection rates showed no difference.Conclusion: Avoidance of tourniquet use does not decrease the time to :::union::: or the infection rate after plating of tibia fractures, but is associated with a decrease in pain perception by the patient in the early postoperative period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourniquets
  • Tibial Fractures
  • Fracture Fixation, Internal
  • Pain