نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی آجا

3 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121119

چکیده

پیش‌زمینه: انتقال تاندون برای فلج عصب رادیال غالباً یک درمان بسیار موفق است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه نتایج سه روش مختلف انتقال تاندون در فلج عصب رادیال بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۴۱ بیمار با فلج غیرقابل برگشت عصب رادیال که طی پنج سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) تحت جراحی انتقال تاندون قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در ۱۸بیمار انتقال تاندون با عضله خم‌کننده کارپی آلناریس، در ۱۰ بیمار با خم‌کننده کارپی رادیالیس، و در ۱۳ بیمار انتقال با خم‌کننده سطحی انگشتان انجام شده بود. در یک دوره با میانگین زمان پیگیری ۲۰ ماه، بیماران از نظر دامنه حرکات بدست آمده، توانایی برگشت به شغل قبلی و رضایت کلی‌ از عمل جراحی بررسی شدند. نمره «داش» نیز برای هر بیمار محاسبه گردید.یافته‌ها: بین سه گروه از نظر نمره «داش»، توانایی و زمان برگشت به شغل قبلی و رضایت از عمل جراحی مشاهده اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. رضایت کلی بیماران از عمل جراحی حدود ۹۵% بود و در هیچ‌یک بیماران عارضه عمده‌ای مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: در مطالعه فعلی سه روش متفاوت انتقال تاندون، صرفنظر از روش بکار گرفته شده، با نتایج خوب همراه بودند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Results of Three Methods of Tendon Transfer for Radial Nerve Paralysis

نویسندگان [English]

  • Massoud Yavari, MD 1
  • Ali Karbalaei Khani, MD 2
  • Alia Ayatollahi Mousavi, MD 3
  • Alireza Saied, MD 3

چکیده [English]

Background: Tendon transfer for radial nerve palsy is often a rewarding procedure. The aim of this study is to compare the results of three different kinds of transfers used for radial nerve paralysis.Methods: In a retrospective study, 41 patients with irreversible radial nerve paralysis who had undergone tendon transfer over a 5-year period (2005-2009) were studied. 18 patients had received flexor carpia ulnaris transfer, 10 cases had flexor carpi radialis transfer, and 13 had transfer of flexor digitorum superficialis. With a mean follow-up of 20 months, the patients were evaluated for achieved range of motion, return to previous job, and their overall satisfaction. The DASH score was also calculated for each patient.Results: There was no statistical difference between the 3 groups in terms of DASH score, ability and time of returning back to job, and their satisfaction with the procedure. The range of motion also did not show any difference. An overall satisfaction rate of 95 percent was observed, with no major complication in any of the groups.Conclusion: The 3 different methods of tendon transfer studied in this paper give satisfactory results irrespective of the method used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendon Transfer
  • Radial neuropathy
  • Treatment outcome