نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121118

چکیده

پیش‌زمینه: ضایعات تروماتیک دست از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که منجربه کارافتادگی می‌گردد. باتوجه به درصد بالای گروه‌های سنی فعال اجتماعی و کاری که دچار چنین ناتوانی‌هایی می‌شوند، بررسی نتایج درمانی آسیب‌های عصبی و تاندونی دست، جهت دست‌یابی به رویکرد مناسب درمانی در بخش اورژانس ارتوپدی مورد نظر قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده‌نگر، از مراجعان اورژانس ارتوپدی یک بیمارستان در مشهد، ۹۱ بیمار (۸۷ مرد و ۴ زن) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با پیگیری 18 ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران ۲۶/۶ سال بود. اطلاعات جمعیت‌شناسی و جزییات آسیب‌ها قبل و بعد از عمل، تکمیل و مقایسه شدند.یافته‌ها: میانگین اندازه آسیب‌های دست ۴/۴ سانتی‌متر و بیشتر لبه‌های تیز داشتند. آسیب تاندون‌های خم‌کننده سطحی انگشت دوم و خم‌کننده کارپی رادیالیس؛ و نیز تاندون‌های بازکننده مشترک انگشتان ۳ و ۴ و بازکننده بلند شست، از شایع‌ترین آسیب‌ها بودند. شایع‌ترین عارضه، خشکی مفصل بود که رابطه مستقیم با ناکافی بودن فیزیوتراپی داشت. نتایج ترمیم عصب  اولنار بدتر از مدیان بود و هیچ‌کدام از اعصاب بازگشت کامل حس و حرکت نداشتند.نتیجه‌گیری: نتایج درمان آسیب‌های تاندونی و عصبی به‌صورت اورژانس چندان مطلوب نمی‌باشد و بهتر است آسیب عصب یا چند تاندون با هم به صورت اورژانس انجام پذیرد.  با توجه به شیوع بیشتر آسیب‌های عصبی و تاندونی دست در مردان جوان و سنین کار، اجرای طرح مدون در شهر جهت بالا بردن ایمنی کار ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emergency Management of Nerve and Tendon Injuries of Hand

نویسندگان [English]

  • Alireza Hootkani, MD
  • Hassan Rahimi, MD
  • Ali Moradi, MD
  • Ehsan Vahedi, MD
  • Abolfazl Kazemi

چکیده [English]

Background: Traumatic hand injuries can lead to major disabilities. Due to high number of young active people who can be affected with such disabilities, finding the results of emergency tendon and nerve repairs would give us a guideline in managing such injuries.Methods: In a prospective study, 91 patients (87 males, 4 females) were randomly selected among the referrals to an orthopaedic emergency of a hospital in Mashhad, Iran. The patients had a mean age of 26.6 years. Demographic information and details of the injuries were recorded before surgery and also in the post operative period with 18 months follow-up.Results: The average size of the skin wounds was 4.4 centimeters, and the majority had sharp edges. The most commonly injured tendons were flexor digitorom superficialis, flexor carpi radialis, extensor digitorom communis and extensor policis longus. The most common complication was joint stiffness which had a direct relation with inadequate physiotherapy. Ulnar nerve repair had a worse outcome compared with median nerve repair. None of the repaired nerves obtained full sensory and motor recovery.Conclusion: Repair of tendon and nerve injuries in emergency settings does not uniformly give good results. It is best not to attempt repair of nerve injury, or more than three extensor flexor tendon injuries in emergency room.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hand Injuries
  • Tendon Injuries
  • Treatment outcome