نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121116

چکیده

پیش‌زمینه: جوش نخوردن شکستگی گردن فمور در افراد جوان و میانسال یکی از معضلات است و می‌تواند بسیار ناتوان کننده باشد. در صورت زنده بودن سر فمور، مناسب‌ترین درمان، استئوتومی واگوس است که بدون تازه کردن محل شکستگی، فقط زاویه گردن فمور را زیادتر می‌کند تا نیروی لغزاننده به نیروی فشارنده تغییر یابد. در این مطالعه پس از تازه کردن محل جوش‌نخورده و برقراری رابطه طبیعی سر و گردن فمور، استئوتومی والگوس انجام گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه «بررسی موردها» از تمام بیمارانی که با گردن فمور جوش نخورده در طی دو سال به بیمارستان سینا مراجعه کردند و زیر 60 سال داشتند و سر فمورشان زنده بود، ۲۲ بیمار (۱۸ مرد و ۴ زن) با میانگین سنی ۳۴ سال (۴۷-۲۰ سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. در ۱۰ بیمار پیچ‌های تثبیت شکستگی از قبل وجود داشت. بیماران تا مدت یک‌سال با پرتونگاری ساده پیگیری شدند و از نظر نمره هیپ «هریس» و علایم جوش‌خوردن و بروز عوارض، بخصوص نکروز سر فمور، و علایم تخریب مفصل و آرتروز بررسی شدند.یافته‌ها: نمره هیپ هریس قبل از عمل ۶۳ و بعد از عمل ۸۹ بود. در تمامی بیماران زاویه گردن و شفت فمور به ۱۵۰ درجه رسید و در همه موارد جوش‌خوردگی اتفاق افتاد. در ۲ مورد نکروز سر ایجاد شد و در ۳ مورد به‌دنبال کلاپس گردن، نوک ایمپلنت در حال ورود به مفصل بود که به‌سرعت خارج گردید. میانگین زمان ایجاد جوش‌خوردگی ۴/۵ ماه بود.نتیجه‌گیری: تازه کردن محل جوش‌نخورده قبل از استئوتومی والگوس در جوش نخوردن شکستگی گردن فمور باعث افزابش جوش‌خوردگی و کاهش عوارض می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Valgus Osteotomy of Femur with Debridement of Non:union: Site for Treatment of Non:union: of Femoral Neck

نویسندگان [English]

  • Babak Siavashi, MD طSiavashi, MD
  • Abbas Abdoli Tafti, MD
  • Mohammadreza Golbakhsh, MD
  • Mir Mostafa Sadat, MD
  • Mohammad Javad Zehtab, MD
  • Dariush Gouran Savadkoohi, MD

چکیده [English]

Background: Femoral neck non:::union::: could be a disaster in young and middle age patients. Conventional valgus osteotomy of femur is done without freshening of non:::union::: site. We would like to report our experience with valgus osteotomy of hip after freshening of the non:::union::: site.Methods: In a case-series study, from all young and middle-aged patients with non:::union::: femoral neck fracture who were treated with freshninig of non:::union::: site and valgus ostetomy, 22 patients (18 males, 4 females) with mean age of 34 (20-47) entered the study. There were 10 broken implants in the heads with a one year follow-up. The cases were evaluated for :::union:::, necrosis and also changes in Harris hip scores.Results: Preoperative Harris hip score was 63 and postoperative score increased to 89. The neck shaft angle was reached about 150 degrees. In 2 cases necrosis developed and in 3 cases collapse of neck occurred with intrusion of implant into the joint and the implants were removed immediately. Mean time to :::union::: was 4.5 months.Conclusion: Freshening of non:::union::: site before valgus osteotomy in non:::union::: femoral fracture produces high :::union::: rate with low complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractures, malunited
  • Femoral Neck Fractures
  • Osteotomy