نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

10.22034/ijos.2020.121115

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی‌های پلاتوی تی‌بیا از شکستگی‌های داخل مفصلی زانو است که می‌تواند به ناتوانی بیمار منجر شود. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد مفصل زانو در بیمارانی بود که تحت درمان جااندازی باز و ثابت کردن با پلاک قرار گرفته و بدون عارضه جوش‌خوردگی پیدا کرده‌ بودند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی آینده‌نگر، ۷۰ بیمار (۴۶ مرد و ۲۴ زن) که به‌علت شکستگی جابه‌جا شده و بسته استخوان پلاتوی تی‌بیا تحت درمان جااندازی باز و تثبیت استخوان با پلاک قرار گرفته بودند، در دو بیمارستان اهواز با یک پیگیری یک‌ساله بررسی شدند. میانگین سنی بیماران 38 سال (۵۴-۲۳ سال) بود. نتایج عملکرد براساس سیستم نمره‌دهی HSS, SF-36 ثبت شدند.یافته‌ها: میانگین زمان جوش‌خوردگی ۱۳ هفته، و میانگین دامنه حرکتی زانو، ۱۲۵ درجه بود. میانگین نمره HSS برابر ۸۰ (۱۰۰-۱۹). شکستگی‌های نوع ۱، ۲ ، ۳ و ۴ «شاتزکر»  نتایج بهتری نسبت به شکستگی‌های نوع ۵ و ۶داشتند. نمره  بیماران در شش زیر گروه پرسشنامه SF-36 ضعیف‌‌تر از زانوی طبیعی بود. پس از یک‌سال، بیشتر بیماران قادر به انجام فعالیت‌های روزانه بودند. سن بیماران و نوع شکستگی، مهمترین متغیرهای مرتبط با نتایج کارآیی بودند.نتیجه‌گیری: به‌دنبال جااندازی باز و ثابت کردن داخلی شکستگی‌های پلاتوی تی‌بیا، نمرهHSS  برای کارآیی زانو عالی بود؛ اگرچه کارآیی کلی بیمار براساس نمره SF-36 پایین‌تر از طبیعی بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knee Fixation Following Accurate, Non-complicated Tibial Plateau Fracture (Short-Term Results)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhossein Mehdinassab, MD
  • Nasser Sarrafan, MD
  • Omid Jangjoo, MD

چکیده [English]

Background: Tibial plateau fracture is an intraarticular injury that can affect the stability of the knee joint and lead to patient disability. The aim of this study was to determine the functional outcome of surgically treated tibial plateau fractures.Methods: In a prospective study, 70 patients (46 males, 24 females) with average age of 38 years (23-54 years), with closed tibial plateau fractures who treated by open reduction and plate fixation was studied in two hospitals in Iran, with a one year follow-up. The functional outcome was evaluated by "Hospital for Specific Surgery (HSS)" and SF-36 scores.Results: The average time to :::union::: was 13 weeks with a mean range of motion of 125 degrees one year after injury. Functional results showed a mean HSS score of 80 points (Range: 19-100). Schatzker type I, II, II, IV fractures showed statistically significant better results compared with Shatzker type V & VI fractures. With regard to SF-36 score 1 year after injury, of eight SF-36 subscales, the results were low in 6 subscales. The majority of patients were able to perform most of the pre-injury daily activities after 1 year. The most important independent factors influencing functional results in this study were age of the patients and fracture type.Conclusion: Functional results after open reduction and internal fixation of tibial plateau fractures seem to be excellent according to HSS score, however overall patients' subjective appraisal was not satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibial Fractures
  • Fracture Fixation, Internal
  • Treatment outcome