نویسندگان

1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دانشگاه امیرکبیر

10.22034/ijos.2020.121113

چکیده

۰/۰۵پیش‌زمینه: یکی از درمان‌های نگهدارنده در استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو،  بریس اعمال کننده نیروی والگوس است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی کارایی ارتزهای رایج زانو با استفاده از بررسی برخی پارامترهای راه رفتن بیماران بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت قبل و بعد انجام شد، مقدار مولفه داخلی- خارجی نیروی واکنش زمین و مقدار جابه‌جایی داخلی-‌ خارجی مرکز فشار کف پا در ۱۰بیمار دچار آرتروز کمپارتمان داخلی زانو، قبل و بعد از پوشیدن بریس، با استفاده از دستگاه force plate اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری بررسی شدند.یافته‌ها: پس از انجام آزمایش مشاهده شد که میانگین میزان جابه‌جایی قبل از بستن بریس 25 میلی‌متر، و پس از آن ۵ میلی‌متر بود. این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (p < /em>≥۰/۰۵). مقدار نیرو قبل از ستن بریس ۲۸/۱۷و پس از آن ۲۲/۴۵ نیوتن به دست آمد و اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (۰/۰۰۰=p < /em>). نتیجه‌گیری: بریس اعمال کننده نیروی والگوس می‌تواند مقدار مولفه داخلی- خارجی نیروی واکنش زمین را که گشتاور نزدیک‌کننده (اداکتوری) از آن ناشی می‌شود و نیز میزان جابه‌جایی داخلی- خارجی مرکز فشار کف پا (COP) را کاهش دهد و احتمالاً بدین ترتیب در کاهش درد، ناتوانی و بی‌ثباتی ناشی از بیماری موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Knee Brace in Changing Plantar Pressure in Knee Osteoarthritis (A Biomechanical Study)

نویسندگان [English]

  • Farshad Safdari, MSc 1
  • Gholamreza Aminian, PhD 1
  • Mahmoud Bahramizadeh, PhD 1
  • Seyyed Ebrahim Mousavi, MD 1
  • Seyyed Morteza Kazemi, MD 2
  • Naser Valai 2
  • Farhood Ershadi, MSc 1
  • Mohammad Sadeghzadeh, Msc 3

1

2

3

چکیده [English]

Background: There are different conservative treatments for the osteoarthritis of the medial compartment of the knee and valgus bracing is considered as important one. The purpose of current study was to examine the efficacy of the brace unloading in changing floor reaction force.Methods: Ten patients with osteoarthritis in medial compartment of the knee contributed in this quasi-experimental study with and without using knee braces. The magnitude of the mediolateral vector of the ground reaction force and center of pressure displacement in mediolateral direction were measured by using a force plate system (Kistler, Swiss). Statistical tests were used to analyze the data.Results: The mean of displacement of center of pressure (COP) was 25 mm and 5 mm with and without brace, respectively (p < /em>≥.05). The mean of mediolateral vector of the ground reaction force was 28.17 with and 22.45 without brace and there was no significant difference (p < /em>≥.05). In contrast, there was a significant difference between the magnitudes of the mediolateral vector of the ground reaction force within pre-and post-brace situations (p < /em>=.000).Conclusion: Valgus bracing can reduce the magnitude of the mediolateral vector of the ground reaction force and displacement of the COP in the mediolateral direction. It might be concluded that this method can reduce the pain and instability and improve function in patients with osteoarthritis of the medial compartment of the knee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • osteoarthritis
  • Knee, Brace