نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121109

چکیده

پیش‌زمینه: یکی از نگرانی‌ها در بازسازی رباط متقاطع جلویی، قرارگیری نادرست تونل‌های تی‌بیا و فمور نسبت به وضعیت طبیعی است که می‌تواند بر نتیجه نهایی تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان صحت محل تونل‌های تی‌بیا و فمور در بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، تصاویر سی‌تی‌اسکن محل تونل‌های فمور و تی‌بیا در ۴۰ بیمار که تحت بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای محل قرارگیری تونل تی‌بیا در برش آگزیال و ساژیتال، محل قرارگیری تونل فمور در برش آگزیال، ضخامت کورتکس پشتی در ناچ فمور و محل قرارگیری «نقطه خروج گرافت در فمور» ارزیابی شدند.یافته‌ها: وضعیت صحیح تونل تی‌بیا، وضعیت صحیح تونل فمور، ضخامت مناسب کورتکس پشتی و وضعیت صحیح «نقطه خروج گرافت در فمور» به ترتیب در ۶۰%، ۵۲/۵%، ۷۰% و ۶۷/۵% موارد دیده شد. به طور کلی وضعیت تونل‌های تیبیال و فمورال در ۳۷/۵% بیماران صحیح بود.نتیجه‌گیری: اگرچه در مطالعه حاضر درصد مواردی که تونل‌های تی‌بیا و فمور به طور جداگانه در محل مناسبی قرار گرفته بودند، در حد قابل قبولی بود، اما در بررسی هر دو تونل به طور همزمان نتایج رضایتبخش دیده نشد. لذا جراحی بازسازی رباط مقاطع جلویی مستلزم توجه و مهارت بیشتر، از نظر  انتخاب محل گرافت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tibial and Femoral Tunnel position after Arthroscopic Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Esmailijah, MD
 • Seyyed Mohammad Jazaeri, MD
 • Seyyed Mehdi Hosseini Khameneh, MD
 • Firooz Madadi, MD
 • Sohrab Keihani, MD
 • Keyghobad Ashoori, MD
 • Pooran Hakimi, MD
 • Reza Zandi, MD
 • Mehdi Rahimi, MD
 • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

Background: Incorrect tunneling is one of the concerns in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. The purpose of the current study was to determine the incidence of the correct femoral and tibial tunnel positions.Materials: In a cross-sectional study, the CT image positions of the tibial and femoral tunnels in 40 patients that had undergone arthroscopic ACL reconstruction using single-bundle hamstring tendon were studied. The parameters that were evaluated were: tibial tunnel position in axial and sagittal cuts, femoral tunnel position in axial cut, appropriate thickness of the posterior cortex at the intercondylar notch, and femoral exit point.Results: The correct position of the tibial and femoral tunnels, appropriate thickness of the posterior cortex at the intercondylar notch, and the correct position of the "femoral exit point" were respectively recognized in 60%, 52.5%, 70%, and 67.5%. In total, the correct position of the femoral and tibial tunnels was seen on 37.5% of patients. These parameters were compared with known standard anatomic positions.Conclusion: Although the incidence of correct tibial and femoral tunnel positioning in ACL reconstruction, when viewed separately, was acceptable when looked at as one tunnel was not satisfactory. More precise attention and expertise seem necessary for the operating orthopaedic surgeons.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior cruciate ligament
 • Arthroscopy
 • knee