نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121106

چکیده

پیش‌زمینه: اندازه‎گیری و جای‌گذاری مناسب جزء‎ها (templating) قبل از جراحی تعویض کامل مفصل ران رایج می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین دقت و پایایی انجام «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض کامل مفصل ران غیرسیمانی انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی گذشته‌نگر به مدت چهار ماه انجام شد، ۵۰ بیمار که به دلیل استئوآرتریت شدید ران در یک بیمارستان دانشگاهی تهران تحت عمل تعویض مفصل ران قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. با استفاده از الگوهای دستی، اندازه جزءهای فمورال و استابولار برروی پرتونگاری جلویی و پشتی قبل از جراحی توسط چهارجراح تعیین گردید. میانگین درصد توافق بین اندازه‌های تعیین شده بر اساس «اندازه پروتز» و اندازه‌های به کار رفته در جراحی، به عنوان دقت در نظر گرفته شد. همچنین از ضریب کاپا برای تعیین پایایی استفاده گردید.یافته‌ها: دقت «اندازه پروتز» برای تعیین اندازه جزءهای استابولار و فمورال به ترتیب برابر ۶۰% و ۵۹/۵% و پایایی interobserver برابر ۴۹% و ۵۲% به دست آمد.نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های مطالعه حاضر، «اندازه پروتز» قبل از جراحی نمی‌تواند اندازه دقیق جزءهای تعویض کامل مفصل ران را قبل از جراحی تعیین نماید و برای دستیابی به نتایج بهتر، تعیین اندازه مناسب در زمان جراحی هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accuracy and Reliability of Preoperative Templating for Total Hip Arthroplasty

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Seyyed Hosseinzadeh, MD
  • Ali Akbar Esmailiejah, MD
  • Seyed Roohollah Mousavi, MD
  • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

Background: Preoperative onlay templating is prevalently used to determine the size and placement of acetabular and femoral components before total hip arthroplasty (THA). The purpose of this study was to determine the accuracy and reliability of preoperative onlay templating in uncemented THA. Methods: In a cross sectional study, 50 patients who underwent uncemented THA for hip osteoarthritis were selected in one teaching hospital, retrospectively. The study was done in a 4-month period. Using onlay templates, four surgeons determined the size of acetabular and femoral component on plain anteroposterior hip radiographs. Finally, the average percentage of agreement between template and implanted components were considered as the accurate representation. Kappa coefficient was utilized to determine the interobserver reliability.Results: The accuracy of templating for acetabular and femoral component size was 60% and 59.5%, and the interobserver reliability was 49% and 52%, respectively.Conclusions: Based on our findings, preoperative onlay templating cannot provide us with proper component selection and intraoperative determination of correct size is required for best outcome achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroplasty
  • Replacement
  • HIP
  • Preoperative procedures