نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/ijos.2020.121103

چکیده

پیش‎زمینه: استاندارد طلایی برای بازسازی رباط متقاطع جلویی، اتوگرافت استخوان ـ تاندون پاتلا ـ استخوان با ثابت کردن به وسیله پیچ اینترفرنس بوده است. هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش ثابت کردن  پرس‌فیت  (PF) و پیچ اینترفرنس (IS)طی یک سال پیگیری بود.مواد و روش‎ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، ۱۵۸بیمار با میانگین سنی ۲۹/۸ سال برای پارگی رباط متقاطع جلویی به‎روش استخوان ‌ـ تاندون پاتلاـ‌استخوان در یک بیمارستان آموزشی شهر تهران درمان شدند. در ۸۲ بیمار روش پرس‌فیت و 76 بیمار پیچ اینترفرنس استفاده شد. در آخرین پیگیری، ۷۱ بیمار در گروه پرس‌فیت و ۶۵ بیمار در گروه پیچ اینترفرنس ارزیابی شدند. معیارهای ارزیابی شامل بازگشت به سطح فعالیت اولیه، درد، پایداری زانو، محدودیت حرکت زانو، نمره IKDC   عوارض آن بود. یافته‎ها: در آخرین پیگیری، ۵۹ بیمار گروه پرس‌فیت و ۵۵ بیمار گروه پیچ اینترفرنس، نمره IKDC خوب تا عالی داشتند (۰/۰۵). میانگین شلی، در گروه پرس‌فیت با ۲/۷ میلی‎متر و در گروه  پیچ اینترفرنس با ۲/۵ میلی‎متر بهبود داشت. میزان اینتگریتی رباط متقاطع جلویی، براساس تست «لاکمن» و «پیووت شیفت» پیشرفت قابل‎توجهی در هر دو گروه داشت ولی تفاوت آماری بین دو گروه معنی‎دار نبود (۰/۰۵). نتیجه‎گیری: ثابت کردن به‎روش پرس‌فیت نتایجی شبیه به‎روش پیچ اینترفرنس دارد. از طرف دیگر این روش مزایایی از قبیل ترمیم سریع استخوان به استخوان، پایداری بالا و بازتوانی زودرس دارد. این روش معایب مرتبط با وسیله‎های تثبیت را ندارد، بازسازی ساده‎تری دارد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Fixation Techniques for Bone-Patella Tendon-Bone Graft in Arterial Cruciate Ligament Repair

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Sarzaeem, MD 1
  • Mohammad Razi, MD 2
  • Farideh Najafi, MD 1
  • Mohammad Amin Najafi 3

چکیده [English]

Background: The gold standard in ACL reconstructions has been the bone–patellar tendon–bone autograftfixed with interference screws. This prospective study, aimed to compare two method of fixation for BPTB grafts: press fit fixation vs. interference screw, over a 12 months follow-up interval.Methods: In a randomized clinical trial study, 158 patients with an average age of 29.8 years were treated for torn ACL with BPTB autograft in a teaching hospital in Tehran, Iran. In 82 patients press fit fixation technique, and in 76 cases an interference-screw was used. At the time of final follow-up, 71 patients in press-fit group and 65 patients in interference-screw group were evaluated in terms of return to pre-injury activity level, pain, knee stability, range of motion, IKDC score and complications.Results: In the final follow-up, 59 cases in interference screw and 55 in press-fit screw group had good-to-excellent IKDC score (p < /em>≥.05). The mean laxity assessed improved to 2.7 mm and 2.5 mm in press-fit and screw group, respectively. Regarding Lachman and pivot shift tests, there was a statistically significant improvement in the integrity of the ACL in both groups, with no significant difference (p < /em>≥.05).Conclusions: the press-fit technique is an efficient procedure. Its outcome was comparable with the interference screw group. Furthermore it has unlimited bone-to-bone healing, no need for removal of hardware, ease for revision and cost effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament
  • knee
  • Reconstruction
  • Bone-patellar tendon-bone graft
  • Treatment outcome