نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121024

چکیده

پیش‌زمینه: بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی یکی از اعمال جراحی شایع در ارتوپدی است. از سوی دیگر گزارش‌هایی در مورد اثرات مثبت استفاده از داروهای بازدارندهcox-2 پس از جراحی وجود دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نتایج استفاده از سلکوکسیب بر درد، دامنه حرکتی و توانایی تحمل وزن پس از بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی بود. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 70 بیمار در یک مرکز درمانی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران، به‌طور تصادفی به دو گروه مورد (دریافت سلکوکسیب) و شاهد (عدم دریافت سلکوکسیب) تقسیم شدند. سپس از نظر میزان درد، تورم، دامنه خم و راست شدن زانو و توانایی تحمل وزن، بررسی و مقایسه گردیدند. یافته‌ها: میزان درد در روز سوم، در گروه شاهد 04/1±3/5 و در گروه مورد 71/0±3/3 بود. در پایان هفته اول 6/29% بیماران گروه شاهد و 8/82% بیماران گروه مورد توانستند زانوی خود را بیش از 90 درجه خم کنند. در پایان هفته چهارم، تمامی بیماران گروه مورد قادر به راه‌رفتن کامل بودند، در حالی‌که در گروه شاهد 6/28% بیماران این توانایی را داشتند. محیط زانو در روز سوم در گروه شاهد 59/0±73/2 و در گروه مورد 92/0±61/1 سانتی‌متر نسبت به قبل از عمل تفاوت داشت. آزمون‌های آماری نشان دادند که دو گروه در همه موارد با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند. نتیجه‌گیری: بکارگیری داروی سلکوکسیب در کاهش درد و تورم و تسریع توانبخشی بیماران پس از بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی در جوانان موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Cox2-Inhibitors on the Rehabilitation of the Arthroscopic Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Farahanchi Baradaran
 • Seyyed Morteza Kazemi
 • Seyyed Mehdi Hosseini Khameneh
 • Seyyed Mohammad Jazaeri
 • Firooz Madadi
 • Keyghobad Ashoori
 • Katayoon Kazemi
 • Reza Zandi
 • Farshad Safdari

چکیده [English]

Background: Arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament is one the most common orthopaedic surgeries. There are scattered reports about the beneficial effects of post operative cox2-inhibitors administration on knee motion. The purpose of the current study was to determine the effects of cox-2 inhibitor on pain, range of motion and weight bearing after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament. Methods: In this clinical trial, 70 patients who underwent arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament were assessed in a teaching hospital in Tehran-Iran. They were divided into case (cox2-inhibitor) and control groups. Postoperatively, pain, inflammation, range of motion and ability for full weight bearing were measured. Results: The mean of pain at the postoperative day 3 was 5.3±1.04 (visual analogs scale of 0 to 10) in the control and 3.3±0.71 in the case group. 29.6% of the patients in the control group and 82.8% in the case group were able to flex the knee more than 90° one week postoperatively. In the first week, all of the patients in the case group and only 28.6% in the control group were able to walk without any assistive device. The post operative knee circumstances were 2.73±0.59 and l.61±0.92 centimeters smaller respectively in case and control groups. Statistical analysis showed significant differences between the two groups, in the above measurements. Conclusion: Cox-2 inhibitor is effective in relieving pain reducing the inflammation, and accelerating the rehabilitation program after arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyclooxygenase 2 Inhibitors
 • Rehabilitation
 • Anterior cruciate ligament