نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121023

چکیده

پیش‌زمینه: گزارش‌های متفاوتی از شیوع آژنزی پالماریس لونگوس (Palmaris Longus) از ۵/۱تا ۶۰درصد و عوامل مختلف مؤثر بر شیوع آن در متون وجود دارد. هدف از این تحقیق، تعیین شیوع آژنزی پالماریس لونگوس و عوامل مرتبط با آن بود. مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی برروی ۱۰۰۸ نفر در طی ۶ماه در یکی از مراکز آموزشی درمانی تهران انجام شد. آژنزی پالماریس لونگوس با استفاده از تست شافر (Schaeffer) مورد بررسی قرار گرفت. شیوع آژنزی در نمونه ما تعیین و میزان واقعی آن در جامعه برآورد شد و نقش جنسیت و دست غالب با بروز آژنزی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: شیوع آژنزی پالماریس لونگوس در جامعه مورد مطالعه ۸/۲۲% برآورد شد، به طوری که ۲/۱۰% آژنزی طرف راست، ۹/۵% آژنزی طرف چپ و ۷/۶% آژنزی دوطرفه داشتند. از نظر شیوع آژنزی پالماریس لونگوس بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. ۹/۹۰% مبتلایان به آژنزی پالماریس لونگوس، و ۵/۷۲% افراد غیرمبتلا به آژنزی پالماریس لونگوس، در مواجهه با دست غالب راست بودند (۰۰۰/۰=p ،۳/۸=OR). نتیجه‌گیری: شیوع آژنزی پالماریس لونگوس در جامعه ایرانی، در محدوده میانی آمارهای جهانی می‌باشد و در دست غالب سمت راست بیشتر دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Palmaris Longus Agenesis

نویسندگان [English]

 • Keyghobad Ashouri
 • Ali Akbar Esmailijah
 • Farivar A Lahiji
 • Ali Akbar Esmailijah
 • Seyed Mehdi Hoseini Khameneh
 • Firooz Madadi
 • Farivar Bagheri
 • Mehdi Rahimi
 • Reza Zandi
 • Farshad Safdari

چکیده [English]

Background: The prevalence of palmaris longus agenesis (PLA) has been variously reported to be from 1.5% to 64% in different ethnic groups. Finding the state of PLA among Iranian people was the aim of this study. Methods: 1008 participants were included in this descriptive study during a 6-month period in a teaching hospital in Tehran-Iran. The Schaeffer test was used to detect the presence or absence of palmaris longus. The role of gender and handedness was also assessed in PLA. Results: The prevalence of PLA was estimated at 22.8% - 10.2% agenesis on the right side, 5.9% on left side and 6.7% on both sides. The relationship between PLA and gender didn’t appear to be significant. Right handedness was seen in 90.9% of cases with PLA and 72.5% of those without PLA (p=.000, OR=3.8). Conclusion: The prevalence of PLA in Iranian people studied, were comparable to the average Caucasian values in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tendons
 • Wrist
 • agenesis