سایر
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین مداوم با شدت متوسط بر تراکم استخوان موش‌های صحرایی

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ احمد مهدوی

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 105-110

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.380924.1052

چکیده
  پیش‌زمینه: تمرین مداوم با شدت متوسط، MICT (Moderate intensity continuous training)، به عنوان یک تمرین مؤثر بر متابولیسم استخوان گزارش شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی روی تمرینات تناوبی با شدت بالا، HIIT (high-intensity interval training)، متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسة اثرات ۸ هفته تمرین HIIT و MICT بر تراکم استخوان در موش‌های صحرایی میانسال بود.مواد ...  بیشتر