برداشتن کامل تومور اسپوندیلکتومی در همانژیوآندوتلیوما اپیتلیوئید ستون فقرات قفسه سینه (گزارش مورد)

هرمز نورایی؛ مراد مطلبی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد 1400، ، صفحه 133-136

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.139490

چکیده
  چکیده مقدمه: همانژیوآندوتلیوما اپیتلیوئید اولیه، EHE (Epithelioid Hemangio-endothelioma) در ستون فقرات یک نئوپلاسم عروقی بدخیم بسیار نادر است که عواقب غیرقابل پیش‌بینی دارد. به عنوان یک تومور بدخیم، برداشتن کامل تومور بهترین روش برای بقای بیمار است، در حالی که جراحی در این مکان مشکلات فنی دشواری به همراه دارد. مواد و روش‌ها: یک مرد 38 ساله با تومور ...  بیشتر